Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektování a provoz výroben

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181103 Z,ZK 5 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Projektování technologických staveb. Základní pojmy výstavby, financování a toky hotovosti projektu, náklady stavby, vlastní proces výstavby, projektová dokumentace, legislativa stavby, smluvní vztahy a dodavatelské sytémy, řízení výstavby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Etapy života technického objektu. Přehled problematiky projektování technologických staveb.

2. Základní pojmy. Typy staveb. Účastníci výstavby. Fáze projektu. Profesní organizace.

3. Kapitálový trh, investiční možnosti a prvky. Studie proveditelnosti. Toky hotovosti projektu.

4. Náklady stavby a jejich struktura. Odahy nákladů stavební a technologické části.

5. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů. Kritéria ziskovosti. Rozhodnutí o realizaci projektu.

6. Projektová dokumentace a její druhy. Proces návrhu projektu.

7. Návrh procesní technologie. Proudová schémata. Hmotnostní a energetické bilance.

8. Specifikace zařízení. Strojně technologická a dispoziční schémata. Potrubní sítě. Potrubní třídy.

9. Legislativa stavby. EIA, IPPC, územní řízení, stavební řízení.

10. Projektové řízení stavby. Smluvní vztahy.

11. Typy smluv. Obsah komerční a technické části smlouvy.

12. Dodávka a montáž stavby. Zkoušky a uvedení do provozu.

13. Údržba strojů a zařízení. Organizace a strategie oprav a údržby.

Osnova cvičení:

1. Projektová dokumentace a její příprava, zdroje informací.

2. Zákony a normy v projekční činnosti.

3. Obecné investiční příležitosti a jejich vyhodnocování.

4. Případová studie - náklady projektu.

5. Případová studie - zhodnocení ziskovosti projektu.

6. Projekční schémata a výkresy.

7. Případová studie - bilanční výpočty a technologické schéma.

8. Potrubní sítě - řešení zatížení od teplotních dilatací.

9. Potrubní sítě - výpočty v programu Excel.

10. Potrubní sítě - výpočty v programu Excel.

11. Utěsňování potrubních spojů - možnosti a řešení.

12. Návrh těsnění přírubového spoje.

13. Smlouvy a jejich zpracování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 256 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10755802.html