Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracovatelské stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181095 Z,ZK 4 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Třídění zpracovatelských automatů podle druhu toku zpracovávaných objektů procesním systémem a podle relativních pohybů pracovních členů. Charakteristické pracovní cykly a jejich mezní frekvence. Programování dynamicky kvalitních pohybových závislostí. Navrhování centralizovaných mechanických pohonů s vačkovými mechanismy a jejich dynamické vlastnosti. Decentralizované elektromechanické, pneumatické a hydrostatické pohony a jejich automatické řízení. Řízení kombinovaných pohonových struktur. Základy řazení zpracovatelských automatů do výrobních linek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zpracovatelský stroj jako otevřený systém, subsystém procesní, energetický a řídicí. Dílčí proces, operace, úkon.

2. Rozvinutí mnohaoperačních procesů v prostoru a čase. proudové principy krokové a kontinuální.

3. Pojem výkonnosti, výkonnost nastavená, efektivní, skutečná. Provozní zkoušky a výkonnostní charakteristiky.

4. Charakteristické pracovní cykly, unášivé cykly a řídicí manipulační cykly. Členění cyklů na úseky a pojem vzájemné vyváženosti úseků.

5. Základy systematiky pohonů. Pohonové struktury centralizované, decentralizované a kombinované. Pojem vyváženosti systému.

6. Pohybové závislosti přirozené, kinetostatické a programované. Hodnocení dynamické kvality, přechodové dynamické jevy a stacionární kmity.

7. Kinematické faktory nerovnoměrného úseku a vztahy mezi nimi. Rovnice pro rovnovážnou periodu cyklu.

8. Pracovní diagramy vázaných cyklů. Překrývání operačních pohybů.

9. Základní vačkové mechanismy a mechanismy připojené. Druhy vazby kladka-profil. Výpočet výrobních souřadnic.

10. Mechanická účinnost, velikost vačky a převodu připojeného mechanismu. Dynamická únosnost s ohledem na dotyková napětí.

11. Elektromechanické pohony s konstantními a proměnnými převody. Pohybová rovnice tuhého modelu. Dimenzování hnacího agregátu.

12. Tekutinové decentralizované pohony, schémata obvodů. Čas složeného pohybu lineárního motoru. Problematika řízení kombinovaných struktur.

13. Programově regulované servopohony. jejich dimenzování s ohledem na charakteristiku nebo ekvivalentní moment.

14. Mezistrojové akumulace a řízení zpracovatelských automatů ve výrobní lince.

Osnova cvičení:

1. Identifikace tokových principů z prospektů plniček kelímků.

2. Popisy základních a typových technologických schémat..

3. Výpočet nastavitelné výkonnosti a nutného počtu řad pro výkonnost požadovanou.

4. Navrhování průběhů rychlosti a zrychlení charakteristických cyklů.

5. Kinematicky buzený oscilátor - důkaz škodlivosti skoků ve zrychlení.

6. Odvozování pohybové závislosti z navržených průběhů zrychlení.

7. Časové a zdvihové bilance složených pohybů a cyklů o více úsecích. Rovnice pro periodu.

8. Porovnání výkonnosti zpracovatelského cyklu bez překrývání pohybů a s překrýváním.

9. Navrhování kinematických schémat vícečlenných mechanismů.

10. Výpočet velikosti vačky pro dovolený úhel tlaku

11. Výpočet kinetostatického hnacího momentu. Výpočet setrvačníku a agregátu na rozběh.

12. Příklady dimenzování pneumatických a hydrostatických válců.

13. Výpočet hnací síly pro uzavírání tvarovací formy přes kolenový lis.

14. Dimenzování servopohonu pro souběžně-vratný cyklus.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Sigl F.: Zpracovatelské stroje, SNTL, Praha 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10617302.html