Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čištění odpadních vod a plynných emisí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181088 Z,ZK 5 3P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Vodohospodářská situace, použití vod a hlavní znečišťovatelé. Druhy znečištění v odpadní vodě a způsoby jeho určování. Výpočet množství odpadní vody. Řešení stokových sítí. Zásady pro odstraňování znečištění z odpadních vod. Mechanické a biologické čištění odpadních vod, principy a strojní řešení. Fyzikálně chemické principy čištění plynných emisí, používané metody a procesy, příklady řešení. Difúzně separační operace: absorpce, adsorpce, membrány, rektifikační dělení, extrakce látek.(Pro oborové studium Ekotechnika)

Požadavky:

Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP/covp.htm

Osnova přednášek:

1.Ekobilance, vodohospodářská bilance, druhy vod a jejich charakteristika, určení spotřeby vody a množství OV.

2.Náležitosti projektu ČOV a kanalizace, druhy znečištění OV, určování znečištění OV, složení vod, recipient, procesy samočištění vod.

3.Metody čištění OV. Mechanické ČOV - česle, síta, pískové filtry, lapače písku, hydrocyklóny, vírové lapače, štěrbinové lapače. Sedimentace částic.

4.Různé typy usazovacích nádrží, lamelový usazovák, lapače tuků a ropných látek. Podklady pro jejich návrh.

5.Kalové hospodářství, zpracování kalů a jejich strojní odvodnění. Biologické ČOV - růstová křivka mikroorganizmů, porovnání aerobního a anaerobního způsobu ČOV, kořenová čistírna.

6.Biofiltr, rotační diskový a klecový reaktor. Aerobní ČOV (aktivace, aktivovaný kal, typy akt. nádrží, typy aktivace, parametry aktivace), kontrola práce ČOV. Aerace a typy aeračních zařízení.

7.Anaerobní ČOV, anaerobní procesy, míchaný reaktor, UASB reaktor, vyhnívací nádrž, anaerobní komora s náplní.

8.Příklady typických schémat ČOV pro komunální a průmyslové potravinářské OV, příklady řešení a provozní zkušenosti. Exkurze do ÚČOV Trója.

9.Ekologie a životní prostředí, vznik emisí, metody čištění plynů, vlastnosti částic a jiných znečišťujících látek, odlučovací principy, typy odlučovačů.

10.Povrchové, pohybové, elektrické a přenosové vlastnosti částic. Fyzikálně - chemické principy odstraňování škodlivin. Difúzně separační operace.

11.Difúzně separační operace. Principy likvidace plynných emisí.

12.Odstraňování plynných a těkavých látek, postup při volbě vhodné technologie. Základní principy odsiřování.

13.Suché, polosuché a mokré odsíření spalin, regenerační výměníky, teplotní režim odsíření.

14.Regenerativní metody odsíření. Příklady různých způsobů a provozní zkušenosti.

Osnova cvičení:

1.Ekologické bilance

2.Dimenzování stokového potrubí.

3.Sedimentace částic kalu a písku.

4.Návrh septiku a žumpy

5.Návrh pískové filtrace a drenážního podmoku

6.Výpočet mamutky

7.Návrh ČOV - určení množství OV a jejího znečištění

8.Návrh ČOV - výpočet biofiltru, biodisků

9.Návrh ČOV - výpočet aktivace. Vliv na recipient. Porovnání variant.

10.Odsiřování - mokrá metoda (bilance a návrh).

11.Odsiřování - polosuchá metoda (bilance a návrh)

12.Exkurze do čistírny odpadních vod

13.Zápočtový test

Cíle studia:

Seznámení z následující problematikou oboru:

odohospodářská situace, použití vod a hlavní znečišťovatelé. Druhy znečištění v odpadní vodě a způsoby jeho určování. Výpočet množství odpadní vody. Řešení stokových sítí. Zásady pro odstraňování znečištění z odpadních vod. Mechanické a biologické čištění odpadních vod, principy a strojní řešení. Fyzikálně chemické principy čištění plynných emisí, používané metody a procesy, příklady řešení (separace SO2, NOx, těkavých org. látek).

Studijní materiály:

Hoffman P., Novák V.: Zpracování exhalací a odpadů. Skriptum ČVUT

Gray N. F.: Water technology. Elsevier 2005

Reynolds T. D., Richards P. A.: Unit operations and processes in environmental engineering.

PWS Publishing company, 1996

Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10604902.html