Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geneze a vlastnosti biologických signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DAGVBS ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá genezí, záznamem, popisem a zpracováním většiny biologických

signálů elektrické i neelektrické povahy. U jednotlivých signálů jsou studovány

principy jejich vzniku, vlivy stavu organismu na jejich charakteristiky,

patologické změny a příznaky v signálech a vlastnosti biosignálů nutné pro

jejich daląí zpracování. U kaľdého biosignálu jsou prezentovány nejpouľívanějąí

metody jejich předzpracování, analýzy a vyhodnocování. Studovány jsou i vzájemné

vazby mezi signály. Náplní předmětu jsou také signály, které nejsou běľně

klinicky využívány, a dále je do předmětu zahrnuta problematika studia signálů

lidského těla doposud zkoumaných jen experimentálně.

Požadavky:

Podmínkou absolvování předmětu je složení závěrečné zkoušky, která může být písemná, ústní i kombinovaná.

Osnova přednášek:

Biopotenciály, stimulace a evokované biosignály, rozdělení, parametry, snímání,

artefakty.

Elektroneurogram, SNAP, M-vlna, H-reflex, F-reflex.

Biosignály kosterních svalů, EMG, MMG, reflexy ąlach.

Vektor depolarizace srdečního svalu, svodové systémy EKG.

Vznik křivky EKG, souvislost tvaru EKG křivky s alterací depolarizace srdečního

svalu.

Vektorkardiografie, izopotenciálové mapování. Neelektrické projevy srdeční

činnosti (úvod).

Fonokardiografie, sfygmografie, apexkardiografie, MKG, polygrafické metody v

kardiologii.

Elektrická aktivita mozku, geneze signálů mozku, elektrody a svodový systém pro

EEG

Charakteristické EEG rytmy, EEG systém, evokované EEG, MEG.

Polysomnografie. Geneze signálů v oku, elektroretinogram, elektrookulogram.

Geneze signálů sluchového ústrojí, audiometrie, impedanční audiometrie, ERA,

BERA.

Signály rovnováľného ústrojí, nystagmus, biosignály v porodnictví, reografické

metody

Biosignály daląích orgánů a soustav (gastrointestinální trakt, kardiotokografie,

fetální EKG apod.). Souvislosti s hodnocením stavu organismu.

Experimentální snímání biosignálů, vyuľití zobrazovacích metod pro odvození

biosignálů (CT, EIT apod.), netradiční biosignály.

Osnova cvičení:

---

Cíle studia:

Předmět se zabývá genezí, záznamem, popisem a zpracováním většiny biologických

signálů elektrické i neelektrické povahy. U jednotlivých signálů jsou studovány

principy jejich vzniku, vlivy stavu organismu na jejich charakteristiky,

patologické změny a příznaky v signálech a vlastnosti biosignálů nutné pro

jejich daląí zpracování. U kaľdého biosignálu jsou prezentovány nejpouľívanějąí

metody jejich předzpracování, analýzy a vyhodnocování. Studovány jsou i vzájemné

vazby mezi signály. Náplní předmětu jsou také signály, které nejsou běľně

klinicky využívány, a dále je do předmětu zahrnuta problematika studia signálů

lidského těla doposud zkoumaných jen experimentálně.

Studijní materiály:

[1] Akay, M.: Nonlinear Biomedical Signal Processing, Fuzzy Logic, Neural

Networks, and New Algorithms (IEEE Press Series on Biomedical Engineering).

Wiley-IEEE Press, 2000

[2] Akay, M. Detection and Estimation Methods for Biomedical Signals. New York:

Academic Press, 1996

[3] Akram Aldroubi and Michael Unser, Eds., Wavelets in Medicine and Biology,

CRC Press, Boca Raton, FL, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1036606.html