Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kvalita, spolehlivost, testování zdravotnických prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBKST ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty, které ovlivňují jakost, spolehlivost a testování zdravotnických výrobků tj. s managementem jakosti ve zdravotnictví. V rámci předmětu budou probrány jak související používané normy, tak jednotlivé metody používané v managementech jakosti a spolehlivosti zdravotnických prostředků.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Student je povinen vypracovat zadané praktické úkoly na cvičeních. Na seminářích je maximálně možné získat 70 bodů. Pro udělení zápočtu je potřeba získat min. 40 bodů. Dále je student povinen napsat závěrečný zápočtový test na minimálně 50 % bodů.

Hodnocení zkoušky:

Student s uděleným zápočtem je hodnocen na základě ústní zkoušky. Pro výsledné hodnocení se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

 Základní pojmy a přístupy v systému jakosti.

 Systémy technické normalizace. Základy tvorby norem.

 Systém managementu jakosti - ISO 9000, 9001, 9004.

 Systém managementu jakosti zdravotnických prostředků - ISO 13 485

 Systémy managementu měření - ISO 10 012

 Audit systému managementu jakosti - ISO 19 011

 Spolehlivost zdravotnických prostředků.

 Stanovení charakteristik spolehlivosti zdravotnických prostředků.

 Statistické metody hodnocení jakosti

 Normy v oblasti testování zdravotnických prostředků

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

 Aplikace normy ISO 9001

 Aplikace normy ISO 13 485

 Audit systémů managementu jakosti

 Aplikace normy ISO 10 012

 Stanovení a výpočty charakteristik spolehlivosti

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

MADAR, Jiří a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 248 s. ISBN 80-247-0585-0.

MENTLÍK, Václav. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978- 80-7300-412-5.

SEDLACEK, Milan. Kvalita a výkonnost průmyslových podniku. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 9788021081741.

NENADÁL, Jaroslav. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6242006.html