Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBKB Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Karel Kotaška
Cvičící:
Iveta Horáčková (gar.), Kateřina Dunovská
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - biochemie lidského organismu, s důležitými metabolickými a regulačními drahami a s poruchami těchto dějů, možnosti diagnostiky těchto poruch a postupy příslušných laboratorních vyšetření, činnost klinické laboratoře, zpracování dat z metod využívaných v klinických laboratořích.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené. Celkem lze nahrazovat maximálně tři cvičení. Splnění všech úkolů zadaných na cvičení. Odevzdání protokolů ze cvičení zaměřených na zpracování dat. Prezentace na zadané téma.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška je tvořena písemným testem a pokrývá rozsah všech přednášek i cvičení. Je-li test hodnocen známkou F, je i celá zkouška hodnocena F. Celkové hodnocení testu odpovídá platné klasifikační stupnici ECTS. Po úspěšném absolvování písemného testu je možné ústní dozkoušení.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

 Úvod do klinické biochemie, preanalytické vlivy na vyšetření a vlastnosti analytické metody

 Složení organismu, hlavní stanovované analyty a vhodné diagnostické metody

 Principy metabolismu a integrace organismu, metabolismus sacharidů a diagnostika jeho poruch

 Metabolismus lipidů a diagnostika jeho poruch, metabolismus dusíkatých látek (aminokyselin, purinů, nukleotidů)

a diagnostika jeho poruch

 Krev, bílkoviny krevní plazmy, diagnostika zánětu a kardiovaskulárních chorob

 Enzymy a stanovení jejich aktivity, imunitní systém

 Hormony a neurotransmitery, jejich stanovení, laboratorní vyšetření v těhotenství

 Klinická biochemie vnitřního prostředí - hospodaření s vodou a ionty, acidobazická rovnováha, krevní plyny

 Výživa a trávení, biochemická diagnostika v gastroenterologii

 Biochemie jater, klinické vyšetřovací metody v hepatologii

 Funkce ledvin a močových cest a diagnostika jejich onemocnění, vyšetření moči

 Toxikologická vyšetření, vyšetření lékových hladin, nádory a nádorové markery

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

 Bezpečnost práce v biochemické laboratoři, preanalytické vlivy a příprava roztoků

 Vlastnosti složek organismu a principy diagnostických metod

 Základní principy a souvislosti metabolismu

 Vlastnosti a stanovení sacharidů v klinické laboratoři

 Vlastnosti cholesterolu, fosfolipidů, žlučových kyselin a lipoproteinové částice

 TLC aminokyselin a vlastnosti dusíkatých odpadních produktů

 Stanovení bílkovin v plazmě a agarosová elektroforéza

 Trávicí enzymy, stanovení enzymové aktivity laktátdehydrogenasy

 Imunochemické stanovení hormonů

 Acidobazická rovnováha - stanovení titračních křivek

 Vlastnosti a stanovení vitaminů

 Biochemické vyšetření moči

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

KLOUDA, Pavel. Základy biochemie. Třetí vydání. Ostrava: Pavel Klouda-nakladatelství Pavko, 2013. 220 stran. ISBN 978-80-86369-16-7.

RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9.

BUBNOVÁ, Eva et al. Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie: praktická cvičení a semináře. 1. vydání.

Praha: Karolinum, 2005. 324 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0913-4.

Doporučená literatura:

ŠTERN, Petr a kol. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 219 s. ISBN 80-246-1025-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:A-007
Dunovská K.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
místnost KL:A-007
Dunovská K.
18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
Út
St
Čt

místnost KL:B-135
Kotaška K.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6240406.html