Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hematologie a transfuzní lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZHTL ZK 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s oborem klinické a laboratorní hematologie. Předmět shrnuje informace o původu, vývoji, struktuře a funkci systému hemopoetických buněk a orgánů, stejně jako systému krevního srážení. Studenti obdrží informace shrnující patofyziologické mechanizmy, klinické, a hlavně laboratorní nálezy u hematologických onemocnění a laboratorní metody, které slouží ke sledování léčby. Dále jsou seznámeni s oborem transfuziologie (transfúzní služba, transfuzní lékařství). Značná pozornost je věnována krevně skupinovým systémům, jejich klinickému významu, laboratornímu vyšetřování, včetně popisu a praktického zvládnutí jednotlivých laboratorních metod a postupů. Opomenuto není ani seznámení se zásady managementu transfuzní stanice a organizace transfuzní služby, včetně vojenské transfuzní služby a systému krizové krevní politiky státu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouškový písemný test, obsahuje celkem 30 otázek.

Požadavky na studenta: fyziologické a patofyziologické znalosti o krevním obraze a srážlivosti krve.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Morfologie hematopoézy: morfologie erytropoézy a granulopoézy, lymfopoézy, monocytopoézy a trombocytopézy. Kmenové buňky: popis, úloha a vlastnosti kmenových buněk, jejich význam pro genovou terapii, apoptóza, transplantace kmenových buněk, význam HLA. Růstové faktory. Úloha extracelulární matrix v krvetvorbě.

2. týden Erytrocyt: morfologie erytrocytu, erytrocytopoéza, patofyziologie a patologie erytrocytu. Vrozené anemie, vyšetření anemií.

3. týden Analýza krevního obrazu. Cytogenetické vyšetřovací metody v hematologii.

4. týden Leukocyty: klasifikace a základní charakteristika leukocytů. Akutní leukemie (akutní lymfoblastové leukemie, akutní myeloblastové leukemie).

5. týden Chronické leukemie (chronická lymfocytová leukemie, prolymfocytová leukemie, leukemie z vlasatých buněk, myelodysplastický syndrom, myeloproliferativní onemocnění, hypergamaglobulinemie).

6. týden Koagulace (plazmatický koagulační systém, koagulační kaskáda, fibrinolýza, plazminogen, aktivátory plazminogenu, interakce plazminu s fibrinogenem a fibrinem), přirozené inhibitory koagulace a fibrinolýzy, srážlivost a funkce trombocytů).

7. týden Trombocyt (produkce a vznik trombocytů, morfologie, strukturní fyziologie trombocytů, funkce trombocytů, adheze, degranulace, agregace, trombocytopenie, trombocytopatie – získané a vrozené, trombocytóza / trombocytémie).

8. týden Poruchy hemostázy (poruchy krvácivosti, vrozené a získané, poruchy srážlivosti, vrozené a získané, trombofilní stavy, vrozené a získané, koagulopatie, DIC).

9. týden Imunohematologie erytrocytů: krevně skupinový systém ABO a Rh, další krevně skupinové systémy, antierytrocytární protilátky a jejich klinický význam, SEKK v imunohematologii. Imunohematologie trombocytů a leukocytů.

10. týden Odběry dárců krve a jejích složek – odběry plné krve, přístrojové odběry krevních složek. Transfuzní přípravky – erytrocytární přípravky a jejich použití, trombocytární a plazmatické přípravky a jejich použití, krevní deriváty. Organizace transfuzní služby: organizace transfuzní služby v ČR a ve světě, dárcovství krve, dárcovství krvetvorných buněk, vojenská transfuzní služba, krizová krevní politika.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•INDRÁK, Karel (ed.) Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Triton, 2014, 612 s. ISBN 978-80-7387-722-4.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. Hematologie. Praha: Grada, 2011, 488 s. ISBN 978-80-247-3459-0.

•PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství II. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2012, 208 s. ISBN 978-80-247-3460-6.

•PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. Český Těšín: FINIDR, 2006, 160 s. ISBN 80-86682-00-5.

Doporučená literatura:

•Transfuze a hematologie dnes, odborný časopis ČLS JEP.

•Doporučení pro hematologickou společnost České hematologické společnosti ČLS JEP, http://www.hematology.cz/doporuceni-chs2.php.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6200606.html