Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pediatrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZPE ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy. Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečný test v rozsahu doporučené literatury a odpřednášené látky v přednáškách.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie týkající se dětského věku.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do pediatrie, rodina, růst a vývoj zdravého dítěte, základy klinické genetiky.

2. týden Vyšetření dítěte, farmakologie dětského věku.

3. týden Neonatologie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, poruchy poporodní adaptace a jejich řešení.

4. týden Nemoci dýchací soustavy u dětí, akutní onemocnění nosní, ušní a krční.

5. týden Nemoci trávicího ústrojí u dětí.

6. týden Nemoci srdce a cév v dětském věku.

7. týden Nemoci ledvin a močových cest u dětí.

8. týden Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku.

9. týden Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku.

10. týden Infekční nemoci dětského věku.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Vyšetření pacienta dětského věku: anamnéza, fyzikální vyšetření, přístrojový monitoring, specifika dětského věku. Hodnocení vzhledu a chování dítěte, hodnocení stavu a potřeb kriticky nemocného dítěte, aktivní vyhledávání potřeb a jejich uspokojování.

2. týden Ošetřovatelská péče o novorozence s nízkou porodní hmotností.

3. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním dýchacích cest (onemocnění akutní: laryngitida, epiglotitida, bronchitida, status asthmaticus; respirační insuficience v dětském věku; onemocnění chronická: astma bronchiale, pneumonie, péče o dítě na UPV).

4. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním GIT (průjem, péče o dehydratované dítě, obstipace, nejčastější náhlé příhody břišní v dětském věku, péče o dítě se stomií, specifika enterální a parenterální výživy v dětském věku).

5. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním srdce a cév, náhlé kardiální příhody dětského věku a jejich řešení.

6. týden Ošetřovatelská péče o děti s onemocněním uropoetického traktu – náhlé a akutní stavy; ošetřovatelská péče o dítě léčeného některou z eliminačních metod.

7. týden Ošetřovatelská péče u dítěte s diabetes mellitus I. typu, krvácivými stavy, onemocněním štítné žlázy.

8. týden Ošetřovatelská péče o děti s náhlými poruchami CNS, bezvědomí, křečové stavy a jejich řešení, epilepsie, meningitis.

9. týden Základní postupy v neodkladné péči – specifika u dětského pacienta. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN).

10. týden Chronická resuscitační péče o dítě, péče o dlouhodobě nemocné, péče o dítě v terminálním stádiu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2016, 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9.

•PLOIER, Robert a Jan JANDA. Diferenciální diagnóza v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2015, 432 s. ISBN 978-80-247-5007-1.

•LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 978-807-2624-386.

•VOTRUBA, Václav, Michal FEDORA a Jiří ŽUREK. Kapitoly z dětské intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013, 136 s. ISBN 978-80-87023-11-2.

Doporučená literatura:

•SEDLÁŘOVÁ, Petra. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 248 s. ISBN 978-802-4716-138.

•MUNTAU, Ania. Pediatrie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 581 s. ISBN 978-802-4725-253.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6197706.html