Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy radiologie, nukleární medicíny a radiační ochrany

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZRNM KZ 1 2P česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Zdravotnická biofyzika (F7PBZZB)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními zobrazovacími postupy používanými v radiologii. Studenti budou seznámeni s jednotlivými modalitami, přípravou pacientů k vyšetřením a jejich průběhem. Důraz je kladem na zásady ochrany před zářením a uplatňování základních principů radiační ochrany v medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: znalost rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Specifikace oboru radiodiagnostika, její postavení mezi ostatními medicínskými obory.

2. týden Fyzikální základy zobrazovacích metod.

3. týden Konvenční radiodiagnostika (skiaskopie, skiagrafie).

4. týden Angiografie, intervenční radiologie. Výpočetní tomografie.

5. týden Ultrazvuk. Magnetická rezonance

6. týden Princip radionuklidových vyšetření, radiofarmaka statické, dynamické a celotělové scintigrafické vyšetření.

7. týden PET, SPECT, hybridní systémy.

8. týden Urgentní radiologie.

9. týden Zásady ochrany před ionizujícím zářením a jejich uplatňování v praxi.

10. týden Principy radiační ochrany a jejich uplatňování v praxi.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 368 s. ISBN 978-80-247-4108-6.

•HEŘMAN, Miroslav. Základy radiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014, 320 s. ISBN 978-80-244-2901-4.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018, 308 s. ISBN 978-80-271-0168-9.

•KUPKA, Karel, Martin ŠÁMAL a Jozef KUBINYI. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015, 160 s. ISBN 978-80-87343-54-8.

•KLENER, Vladislav. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: AZIN, 2000, 619 s. ISBN 80-238-3703-6.

Doporučená literatura:

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005, 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

•CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006, 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007, 67 s. ISBN 978-80-7368-335-1.

•Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

•Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196806.html