Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Farmakologie a toxikologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZFATOX ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce, názvosloví léčiv, a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky a farmakodynamiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírány základní lékové skupiny se zaměřením na mechanizmus jejich účinků. Dále je v předmětu řešena problematika negativního vlivu chemických látek a směsí na živé organizmy. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími chemickými látkami, které mohou vyvolat intoxikaci a se zásadami terapie intoxikací. Cílem předmětu je objasnění osudu chemické látky v organizmu a seznámení s klinickými projevy intoxikace. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: úspěšné složení písemného testu s volenou odpovědí v průběhu zápočtového období, tematické okruhy odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek, test obsahuje celkem 30 testových otázek.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu látky přednesené na přednáškách a referenční literatury.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Obecná farmakologie, základy farmakokinetiky a farmakodynamiky.

2. týden Léky ovlivňující vegetativní nervový systém,

3. týden Celková anestetika, opioidní analgetika, lokální anestetika, svalová myorelaxancia.

4. týden Látky ovlivňující gastrointestinální systém. Neopioidní analgetika a koanalgetika.

5. týden Léky ovlivňující kardiovaskulární systém, hemostázu a trombózu.

6. týden Diuretika a látky ovlivňující uropoetický systém. Léky ovlivňující respirační systém.

7. týden Hormony ve farmakoterapii. Úvod do problematiky léčiv užívaných v psychiatrii.

8. týden Expozice a cesty vstupu toxických látek do organizmu, distribuce, biotransformace, exkrece.

9. týden Mechanizmy toxického účinku chemických látek, klinické projevy intoxikace.

10. týden Intoxikace léky. Intoxikace návykovými látkami.

11. týden Inhalační intoxikace. Intoxikace kyselinami a louhy. Intoxikace alkoholy.

12. týden Intoxikace těžkými kovy. Intoxikace pesticidy. Methemoglobinizující látky.

13. týden Intoxikace houbami. Intoxikace rostlinami. Intoxikace živočichy.

14. týden Zásady terapie intoxikací, detoxikace, nespecifická a specifická terapie, eliminační metody.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HON, Zdeněk. Intoxikace. In: NAVRÁTIL, Leoš et al. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, s. 494–508. ISBN 978-80-271-0210-5.

•PELCLOVÁ, Daniela a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009, 163 s. ISBN 978-80-7262-603-8.

•ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK a kol. Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. 2., doplněné a aktualizované vydání Praha: Grada, 2011, 328 s. ISBN 978-80-247-3146-9.

•MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, 520 s. ISBN 978-80-247-4157-4.

•KNOR Jiří a Jiří Málek. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha: Maxdorf Jessenius, 2014, 216 s. ISBN 978-80-7345-386-2.

Doporučená literatura:

•PELCLOVÁ, Daniela a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 2014, 318 s. ISBN 978-80-2462-597-3.

•LÜLLMANN Heinz a Klaus MOHR. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004, 696 s. ISBN 80-7169-976-4.

•PATOČKA, Jiří. Úvod do obecné toxikologie. 1. vyd, Praha: Manus, 2003, 44 s. ISBN 80-8657-104-1.

•PROKEŠ, Jaroslav a kol. Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005, 248 s. ISBN 80-7262-301-X.

•HORÁK, Josef, Igor LINHART a Petr KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004, 189 s. ISBN 80-7080-548-X.

•LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada, 2012, 384 s. ISBN 978-80-247-3908-3.

•ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 1008 s. ISBN 978-80-247-5558-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196706.html