Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Chirurgie a traumatologie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZCHT1 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá základy chirurgických oborů a traumatologie, reakcí organizmu na trauma, definicí a zásadami ošetření ran, zlomenin, a dalších typů poranění. Základy perioperační péče, základy terminologie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: znalosti základů terminologie chirurgických oborů (výkony, příznaky), obecné znalosti o hlavních typech chirurgických onemocnění (zánět, nádor, trauma, ischémie, malformace) a stavů (šok, sepse, multiorgánové selhání), principy jejich léčení, znalosti základů perioperační péče.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Definice chirurgických oborů, základy terminologie, základní výkony.

2. týden Základy chirurgického vyšetření; antisepse, asepse.

3. týden Trauma, definice, základní termíny, reakce organizmu na trauma.

4. týden Šok, definice, příznaky, první pomoc, zásady léčby, sepse, orgánové selhání.

5. týden Rána, definice, druhy ran, principy ošetření ran.

6. týden Zlomeniny a poranění svalů šlach a kloubů, definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

7. týden Poranění CNS definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

8. týden Poranění periferních nervů definice, typy, zásady ošetření, principy hojení.

9. týden Zásady ošetření, první pomoc, prvotní chirurgické ošetření. Antibiotika v chirurgii.

10. týden Operace, základní terminologie, příprava nemocného k operaci

11. týden Operační zátěž, rizika; perioperační péče.

12. týden Operační přístupy. Dokumentace v chirurgii, traumatologii a ortopedii

13. týden Náhlé příhody břišní, definice, typy, zásady ošetření, principy léčení.

14. týden Závěrečné opakování.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, seznámení se s přístroji a vybavením.

2. týden Vyšetření pacienta pomocí algoritmu ABCDE a trauma-protokol cABCDE.

3. týden I.v. a i.o. zajištění cévního řečiště u traumatického pacienta.

4. týden Zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek u traumatického pacienta a rizika s tím spojená.

5. týden Zajištění dýchacích cest se supraglotickými pomůckami u traumatického pacienta a rizika s tím spojená.

6. týden Zajištění dýchacích cest infraglotickými pomůckami u traumatického pacienta a rizika s tím spojená.

7. týden I. zápočtový test. Opakování probírané látky.

8. týden Zajištění dýchacích cest pomocí invazivních vstupů.

9. týden Fixace krční páteře, transport pacienta.

10. týden Krytí ran a zástava krvácení v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.

11. týden Asistence při malých chirurgických výkonech.

12. týden Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS – oblast chirurgie.

13. týden Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS – oblast traumatologie

14. týden Opakování probrané problematiky, II. zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•MATEK, Jan, Miroslav ZEMAN et al. První pomoc pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 103 s. ISBN 978-80-260-3459-9. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/prvni-pomoc-pro-bakalare/.

•NÝDRLE, Miroslav. Pochopitelné texty z chirurgie, traumatologie a ortopedie. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2017, 245 s. ISBN 978-80-7013-586-0.

Doporučená literatura:

•ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

https://www.wikiskripta.eu/w/Home, chirurgie, ortopedie, patofyziologie.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6196106.html