Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZZPSP KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Monika Donevová (gar.)
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student se seznámí se základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace. Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů. V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v edukačním přístupu k dětem, dospělým, seniorům a k handicapovaným jedincům v komparaci

s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Student by měl být vybaven poznatky pro orientaci v odborné pedagogické a speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování

i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V praktické sféře je obsah výuky směřován k terapeutickým postupům a edukaci využitelné pro děti a všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie handicapovaných. Student získává určité specifické dovednosti v nových alternativních přístupech ve speciálních zařízeních a principu integrace jako rehabilitačního činitele v péči o postižené, v edukačních procesech. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií v pedagogické a speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní forma.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Pedagogika – pojetí, historie, struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie. Edukace.

2. týden Speciální pedagogika – pojetí, historie, současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.

3. týden Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy, diagnostické a terapeutické metody, klasifikace handicapů, výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás.

4. týden Komprehenzivní rehabilitace. Nové terapeutické přístupy v práci se seniory, s postiženými jedinci.

5. týden Edukace jedinců s mentálním či jiným psychickým postižením – terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, stupně MR. Problematika dětí s ADD a ADHD, specifické poruchy učení, autismus, edukace dětí, dospělých.

6. týden Vzdělávání dětí, dospělých a seniorů s tělesným postižením – pohybové vady, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, dětská mozková obrna – její formy; cévní mozkové příhody, chronická onemocnění, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění.

7. týden Výchova a vzdělávání dětí, dospělých a seniorů s narušenou komunikační schopností – etiologie, klasifikace, charakteristika vad a poruch, systém logopedické péče v ČR, edukace dětí a dospělých.

8. týden Specifika edukace dětí, dospělých a seniorů se sluchovým postižením – klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, aspekty komunikace.

9. týden Potřeby dětí, dospělých se zrakovým postižením – terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR. Aspekty komunikace se zrakově postiženým člověkem.

10. týden Charakteristika, edukace, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče, edukace dětí, dospělých.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Vyšetřovací metody jemné motoriky.

2. týden Grafomotorické cviky, příprava psaní – děti, pacienti po CMP.

3. týden Vyšetření optické diferenciace, optické paměti, optické pozornosti.

4. týden Vyšetření akustické diferenciace, akustické paměti, akustické pozornosti.

5. týden Vyšetření speciálně pedagogické – lateralita, pravolevá orientace.

6. týden Vyšetření v oblasti intermodality a seriality.

7. týden Speciálně pedagogické terapie – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie.

8. týden Kompenzační pomůcky, alternativní a augmentativní komunikace.

9. týden Komunikační dovednosti – procvičení chování při komunikaci s klientem – dítě, dospělý člověk, senior.

10. týden Komunikační styly, aktivního naslouchání, komunikační pravidla s postiženými lidmi.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2014, 176 s. ISBN 978-80-247-4824-5.

•CARTER, R. Cheryl. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál, 2014, 120 s. ISBN 978-80-262-0621-7.

•ČÁBALOVÁ, Dagmar. Pedagogika. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0.

•KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2010, 456 s.

ISBN 978-80-7367-828-9.

•MÜLLER, Oldřich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada, 2014, 512 s. ISBN 978-80-247-4172-7.

•PRŮCHA Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2017, 488 s. ISBN 978-80-262-1228-7.

•SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2016, 168 s. ISBN 978-80-271-0095-8.

•ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů. Geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015, 232 s. ISBN 978-80-247-5446-8.

•VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014, 272 s. ISBN 978-80-262-0602-6.

•ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2015, 264 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

Doporučená literatura:

•KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. Praha: Grada, 2008, 224 s. ISBN 978-80-247-1110-2.

•KOLÁŘ, Zdeněk. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012, 192. ISBN 978-80-247-3710-2.

•PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Praha: Grada, 2014, 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Donevová M.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Donevová M.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Donevová M.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6192006.html