Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy patologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBZP ZK 2 2P česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie II. (F7PBBAF2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazuje ne znalosti anatomie a fyziologie člověka. Znalosti těchto oborů budou rozšířeny o základy obecné patologie, která je nezbytná pro pochopení souvislostí v patologii speciální. Morfologické poznatky patologie budou kombinovány a přehledně propojeny se základními poznatky patofyziologie orgánových systémů s důrazem na propojení funkčních a morfologických důsledků patologických stavů organismu.

Požadavky:

Vstupní požadavky předmětu: splnění předmětu Anatomie a fyziologie II

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Studenti by měli být schopni popsat základní patologické stavy a porozumět všem funkčním důsledkům, které vedou ke vzniku nemoci. Teoretický základ předmětu je orientován na využitelnost znalostí v technických oborech.

Požadavky:

zkouška bude provedena formou písemného testu „multiple choice“

Osnova přednášek:

1. Základy obecné patologie I Regresivní změny, poruchy oběhu krve a lymfy

2. Základy obecné patologie 2 Progresivní změny, hojení obecně, hojení zlomeniny, základní klasifikace novotvarů

3. Základní vyšetřovací metody a techniky v patologii

4. Patologie a patofyziologie nádorových onemocnění

5. Patologie a patofyziologie dýchání

6. Patologie a patofyziologie oběhu

7. Patologie a patofyziologie trávení

8. Patologie a patofyziologie vylučování

9. Patologie a patofyziologie reprodukce

10. Vrozené malformace a vybrané vrozené vady metabolismu

11. Patologie a patofyziologie svalů a kosti

12. Patologie a patofyziologie nervového systému

13. Patobiochemie vybraných metabolických drah

14. Konzultační přednáška

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]MAČÁK, Jiří, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3530-6.

[2]STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Olomouc: Epava, nakladatelství, 2001. ISBN 80-86297-06-3.

[3] NAIR, Muralitharan a Ian PEATE. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Přeložil Hana POSPÍŠILOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0229-7.

Doporučená literatura:

[1] MAČÁK, Jiří. Obecná patologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0436-2.

[2] POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-773-8.

[3] POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-494-2.

[4] VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2032-9.

[5] KUMAR, Vinay, ABBAS, Abul K. a Jon C. ASTER , Robins and Cumar Pathologic basis of disease. 9th edition. Elsevier Science, 2014. ISBN 9781455726134

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6182906.html