Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ochrana před účinky ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBOIZ ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků.

Vstupní požadavky předmětu:

Stavba hmoty, základní typy jaderných přeměn. Vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření. Interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou

Detekce IZ.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně. Principy a cíle radiační ochrany. Základní principy ochrany před vnějším IZ a ochrany před vnitřní kontaminací. Systém limitování dávek, ionizující záření v legislativě České republiky. Použití ZIZ ve zdravotnictví

Požadavky:

E-learningový kurz ( dílčí testy po 20 otázkách )

Závěrečný test v systému Moodle 100 otázek s mnohočetným výběrem odpovědí (multiple choice questions).

Osnova přednášek:

1.Stavba hmoty, základní typy jaderných přeměn. Vlastnosti základních typů ionizující záření.

2.Zdroje ionizujícího záření, interakce ionizujícího záření s látkou, rozložení sdělené energie ionizujícího záření v látce, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a v ochraně před ionizujícím zářením.

3.Principy detekce ionizujícího záření. Detekce založená na primárních účincích - detekce založená na ionizaci v plynné fázi, v pevné fázi, na excitaci v pevné a kapalné fázi, na jaderných reakcích. Detekce založená na sekundárních účincích - fotografické metody detekce, chemické metody detekce, kalorimetrické metody detekce, dozimetrie pevnou fází, bublinkové a mlžné komory, osobní dozimetry.

4.Biologické účinky ionizujícího záření. Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, stochastické a nestochastické účinky, Radiosenzitivita a radiorezistence.

5.Principy a cíle radiační ochrany. Základy ochrany před ionizujícím zářením., ochrana před vnějším IZ, ochrana časem, vzdáleností, stíněním, ochrana před vnitřní kontaminací.

6.Systém limitování dávek.

7.Využití ionizujícího záření. Radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, průmyslové využití ionizujícího záření.

8.Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování

Radiační zátěž člověka z přírodních a umělých zdrojů.

9.Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiobiologické události v medicíně. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ.

10.Ionizující záření a legislativa České republiky. Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon, SÚJB, Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Podzimek,F. : Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-87727-05-8

[2]Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

[3]Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

[1]Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004

[2]SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6180606.html