Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Sociální a pracovní rehabilitace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFSPR ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s rehabilitačními opatřeními v oblasti sociální a pracovní rehabilitace, jejímž základním úkolem je odstranit, překonat, popřípadě co nejvíce zmírnit přímé i nepřímé důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které významným způsobem omezují nebo dokonce znemožňují zapojení těchto osob do běžného společenského nebo ekonomického života. Efektivním využitím všech dostupných prostředků rehabilitace a nácvikem potřebných dovedností tyto osoby stávají méně závislé na pomoci jiných a v mnoha případech jsou schopny se odpovídajícím způsobem zapojit i do pracovního procesu, což pro ni znamená nejen větší míru ekonomické nezávislosti, ale také posílení její občanské suverenity.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: aktivní účast na přednáškách, závěrečný test.

Požadavky na studenta: osvojení probíraných témat a schopnost je využít v praxi.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Vymezení sociální a pracovní rehabilitace v kontextu ucelené rehabilitace.

2. týden Základní právní předpisy, úmluvy v oblasti sociální a pracovní rehabilitace.

3. týden Subjekty podílející se na sociální a pracovní rehabilitaci.

4. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob se zdravotním znevýhodněním.

5. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob s mentálním postižením.

6. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob s tělesným postižením.

7. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob se sluchovým postižením.

8. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob s kombinovaným postižením.

9. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob s duševním onemocněním.

10. týden Sociální a pracovní rehabilitace u osob v nepříznivé sociální situaci.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•PODHAJSKÁ, Jana et al. Aktivní začleňování osob s duševní poruchou prostřednictvím multidisciplinárních týmů. Praha: ESET – HELP, 2011, 30 s. ISBN 978-80-254-9680-0.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska. 2. doplněné vyd. Praha: Triton, 2006, 176 s. ISBN 80-7254-730-5.

Doporučená literatura:

•MPVS. Doporučený postup č. 1/2016 na podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením.

•HÁTLOVÁ, Běla. Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění. Praha: Karolinum, 2002, 121 s. ISBN 80-246-0420-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126506.html