Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPRU2 Z 3 160XH česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem odborných praxí v rehabilitačním ústavu je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu fyzioterapeutického oddělení. Student je zařazen do skutečného zdravotnického provozu a po celou dobu odborné praxe. Pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů. Skladba pacientů se řídí možnostmi pracoviště, ale vždy tak, aby ve svém souboru poskytovala plný průřez základních fyzioterapeutických diagnóz.

Student má být schopen odebrat anamnézu, provést kompletní kineziologický rozbor ve vztahu k dané diagnóze, navrhnout směr terapie, vykonat základní fyzioterapeutické postupy (vyšetření a terapie omezené kloubní vůle, ovlivnění hyper- nebo hypotonicky změněných svalových skupin, ovlivnění zkrácených nebo oslabených svalových skupin, využití dechových, relaxačních, balančních, vytrvalostních, protahovacích a posilovacích cvičení), vést zdravotní dokumentaci a vykázat kódy zdravotním pojišťovnám.

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu je student schopen:

•pracovat na ambulantním oddělení rehabilitačního ústavu;

•na základě indikace lékaře a pod dohledem fyzioterapeuta provádět vstupní kineziologický rozbor na základě kterého volí adekvátní terapeutické postupy, které jsou náplní prvních dvou ročníků studia a které si student osvojil na souvislé odborné praxi zejména u onemocnění pohybového ústrojí – po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému, nemocné s bolestmi páteře a kloubů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v rehabilitačním ústavu;

•součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i schopnost samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Požadavky na studenta:

•100% účast na odborné praxi;

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•manipulace s pacientem;

•kondiční cvičení a dechová gymnastika;

•pasivní, aktivní pohyby, polohování;

•základní cvičební polohy;

•nácvik sedu, stoje, chůze – vertikalizace s pacientem, tromboembolická prevence;

•pohybové stereotypy;

•chůze o berlích, v chodítku;

•skupinová cvičení, sestavení cvičební skupiny, kondiční cvičení;

•metodiky LTV (Kenny metoda, SMS, PIR, PIR s protažením, Techniky MT – kůže podkoží, fascie);

•praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6126106.html