Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikace s pacientem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFKOMP Z 1 2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ze všech znalostí a dovedností patří mezi nejdůležitější a nejužitečnější ty, které se týkají komunikace. Ve zdravotnictví je velmi ceněna a hodnocena veřejností. Komunikace je složitý a mnohovrstevný proces závislý na individuální psychice, inteligenci, na vzdělání a na individuálních i sociálních zkušenostech, patří tedy k základní bio-psycho-sociální výbavě člověka.

V této oblasti je třeba seznámit studenta s úskalím dostatečně informující otevřenosti, ale také nutnosti citlivého přístupu a umění individuálního přístupu k pacientovi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Verbální komunikace: definice, základní principy, prvky, typy a funkce komunikace. Efektivní komunikace, determinanty.

2. týden Neverbální komunikace: definice, proxemika, mimika, pohledy, gestika, haptika, posturika, kinetika, vzhled a úprava zevnějšku. Aspekty verbální a neverbální komunikace ve zdravotnictví.

3. týden Mezilidská komunikace. Afiliace, empatie, prosociální chování.

4. týden Konflikty a jejich řešení. Asertivní komunikace.

5. týden Komunikace s dítětem, s dospělým pacientem, se seniorem. Komunikace s pacientem s infaustním onemocněním.

6. týden Komunikace s pacientem s narušenou komunikační schopností (poruchy řeči). Komunikace s pacientem s poruchou zraku a sluchu.

7. týden Komunikace s pacienty s psychickými obtížemi. Komunikace s agresivním pacientem, s depresivním pacientem, s úzkostným pacientem, s neurotickým pacientem, s vážně psychiatricky nemocným.

8. týden Sociálně problematický pacient. Komunikace s pacientem se změnami intelektu. Komunikace s pacientem s projevy demence.

9. týden Pacient se sociálními problémy. Člověk pod vlivem alkoholu, drog a abúzu léků.

10. týden Komunikace s pacientem s postižením pohybového aparátu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2016, 128 s. ISBN 978-80-271-0156-6.

•BURDA, Patrik. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 52 s. ISBN 978-80-7013-564.

•PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing, 2011, 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.

•JANÁČKOVÁ, Laura a Petr WEISS. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008, 136 s. ISBN 978-80-7367-477-9.

Doporučená literatura:

•PLEVOVÁ, Irena a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010, 256 s. ISBN 978-80-247-2968-8.

•POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing, 2010, 160 s. ISBN 978-80-247-3271-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6123206.html