Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ergoterapie a ergonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFEGE KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu budou studenti seznámeni s vymezením působnosti ergoterapie v rámci léčebné a ucelené rehabilitace, s možnostmi ergoterapie v jednotlivých oblastech praxe a získají přehled o ergoterapeutických přístupech a metodách používaných u konkrétních cílových skupin pacientů. Hlavním cílem ergoterapie je pomoci osobám s disabilitou řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, a napomáhat tak k aktivnímu začlenění do rodinného, pracovního i společenského života.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, průběžné hodnocení (student nesmí být hodnocen z dílčích zkoušení ani jednou stupněm F), závěrečné praktické opakování.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Představení oboru ergoterapie – cíle oboru, historie, základy teorie ergoterapie, ergoterapeutická terminologie.

2. týden Oblasti ergoterapie, požadavky na ergoterapeuta, schéma práce s pacientem.

3. týden Ergoterapeutický proces, hodnocení v ergoterapii, prostředky intervence ergoterapeuta, vedení ergoterapeutické dokumentace.

4. týden Ergoterapeutické přístupy a metody, testování v ergoterapii.

5. týden Kompenzační pomůcky, adaptace prostředí, ergonomie – základní princip a uplatnění ergonomických zásad při práci s pacienty, výběru kompenzačních pomůcek a adaptaci prostředí.

6. týden Ergoterapie v pediatrii (onemocnění, přístupy, využití hry, poradenství a spolupráce s rodinou).

7. týden Ergoterapie v geriatrii (hodnocení potřeb, specifika ergoterapie u seniorů s pohybovými, interními, smyslovými, psychickými potížemi, syndrom demence, prevence pádů, podpora aktivního stárnutí).

8. týden Ergoterapie v neurologii (ergoterapie při cévní mozkové příhodě, traumatickém poranění mozku, spinálních lézích, roztroušené mozkomíšní sklerose).

9. týden Ergoterapie u osob s duševním onemocněním a mentálním postižením. Úvod do ergoterapie v předpracovní a pracovní rehabilitaci.

10. týden Ergoterapie ruky – možnosti cílené ergoterapie při různých postiženích a poraněních ruky, kompenzační pomůcky.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–4. týden Pracovní činnosti a techniky jejich nácviku. Nácvik používání a indikace kompenzačních pomůcek.

5.–6. týden Seznámení s prostředím a prací v jednotlivých chráněných dílnách (keramika, výtvarná řemesla, truhlářská dílna).

7.–8. týden Praktické ukázky jednotlivých terapeutických činností v závislosti na diagnóze, věku, vitalitě a psychickém stavu pacienta.

9. týden Ukázky a návrhy protézy (hrudní, pánevní, končetiny nebo kloubní). Ergoterapeutické poznatky v předpracovní a pracovní rehabilitaci.

10. týden Ergoterapie ruky, výcvik úchopu, psaní rukou a strojem, psaní za pomoci kompenzační pomůcky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠVESTKOVÁ, Olga, Kateřina SVĚCENÁ a kol. Ergoterapie – skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013, 199 s. ISBN 978-80-260-4101-6.

•KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011, 368 s. ISBN 978-80-247-2699-1.

•KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 264 s. ISBN 978-80-7013-535-8.

•KONDZIOŁKOVÁ, Jolana. Ergoterapie v klinických oborech 2. Ostrava: Ostravská univerzita: Ostrava, 2011, 63 s. ISBN 978-80-7464-097-1.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Ergonomie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 75 s. ISBN 978-80-7368-836-3.

•JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 270 s. ISBN 978-807-3675-837.

Doporučená literatura:

•VYSKOTOVÁ, Jana a Kateřina MACHÁČKOVÁ. Jemná motorika. Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013, 176 s. ISBN 978-80-247-4698-2.

•MALÝ, Stanislav, Miroslav KRÁL a Eva HANÁKOVÁ. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

•VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, 71 s. ISBN 978-80-7372-449-8.

•FALTÝNKOVÁ, Zdena. Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků. Svaz paraplegiků, 2006, 38 s.

•KÁBRTOVÁ, Alena a kol. Doporučené postupy pro práci psychologa v centrech pro léčení pacientů s poškozením míchy. Svaz paraplegiků, 2005, 12 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122806.html