Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Chirurgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFCHIR ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou a speciální chirurgií, operačním procesem a jednotlivými typy chirurgických pracovišť. Zahrnuje i některá speciální témata současné chirurgie. Posluchač si osvojí základními principy chirurgické léčby, pojmy asepse, antisepse, dezinfekce sterilizace, komplexní předoperační příprava, operační techniky, pooperační péče a prevence a léčba možných komplikací. Zejména potom problematiku fyzioterapie v perioperační péči a v léčbě akutních i chronických poúrazových a pooperačních stavů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti z anatomie, fyziologie a patofyziologie.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do chirurgie, historický vývoj chirurgie, etické problémy v chirurgii. Specifika fyzioterapie v jednotlivých chirurgických specializacích.

2. týden Asepse, antisepse, desinfekce a sterilizace. Diagnostické a vyšetřovací metody a fyzioterapie v břišní chirurgii.

3. týden Nauka o ranách, patologická fyziologie v chirurgii. Diagnostické a vyšetřovací metody a fyzioterapie v hrudní chirurgii.

4. týden Infekce v chirurgii. Diagnostické a vyšetřovací metody a fyzioterapie v urologii a cévní chirurgii.

5. týden Základy patologické fyziologie v chirurgii, katabolická, anabolická fáze SIRS, MODS. Diagnostické a vyšetřovací metody a fyzioterapie v neurochirurgii.

6. týden Vyšetření nemocného s chirurgickým onemocněním a příprava k operaci. Chorobopis, způsob vedení, základní chirurgická dokumentace.

7. týden Chirurgický výkon, taktika a technika operací, nové diagnostické trendy v chirurgii. Příprava a ošetřování pacienta před výkonem a po výkonu. Role fyzioterapie v perioperační péči

8. týden Pooperační péče. Fyzioterapie před jednotlivými typy operací, režim na operačním sále.

9. týden Pooperační komplikace, transfuse krve v chirurgii, indikace, kontraindikace, technika provedení. Nozokomiální infekce, ochrana proti nozokomiální infekci.

10. týden Nauka o poraněních, příčiny úrazů, epidemiologie, prevence úrazovosti. Imunologie v chirurgii, transplantace orgánů.

11. týden Chirurgie hlavy a krku. Zásady pooperační péče, sledování pacienta, základy monitorace.

12. týden Hrudní chirurgie, kardiochirurgie a cévní chirurgie. Pooperační fyzioterapie.

13. týden Břišní chirurgie a urologie. Zvláštnosti pooperační fyzioterapeutické péče po charakteristických typech operačních výkonů.

14. týden Termická poranění. Zápočtový test.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 2014, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.

Doporučená literatura:

•DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. 1. vyd. Bratislava: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-8090-004-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122306.html