Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ortopedie a traumatologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFORT Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Bude podán komplexní přehled prevence, diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu s aplikací nejmodernějších trendů v ortopedické operativě s důrazem na následnou rehabilitaci. Studentům bude poskytnut komplexní přehled traumatologie pohybového aparátu s následnou terapií konzervativní a operační návaznost moderních postupů na následnou rehabilitaci a zařazení pacienta do společnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový test, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: 100 % účast na stážích.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Význam kondičního cvičení v ortopedii, fyzioterapie v časném pooperačním období.

2. týden Typy protetických pomůcek a jejich použití v praxi.

3. týden Nácvik chůze.

4. týden Totální endoprotéza kyčelního kloubu.

5. týden Totální endoprotéza kolenního kloubu.

6. týden Operační výkony na ramenním kloubu.

7. týden Fraktury horního konce femuru, cervikokapitální endoprotézy, osteosyntézy, Enderovo hřebování atd.

8. týden Poranění kolenního kloubu, konzervativní a operativní léčba, poškození kolenních vazů.

9. týden Vrozené vady kyčelního kloubu.

10. týden Traumatologie měkkých tkání.

11. týden Sportovní úrazy.

12. týden Úrazy břišní a hrudní dutiny.

13. týden Traumatologie hlavy.

14. týden Traumatologie osového systému.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•GALLO, Jiří. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult: ortopedie a traumatologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 211 s. ISBN 978-802-4424-866.

•ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská traumatologie. Praha: Galén, 2004, 395 s. ISBN 80-246-1084-1.

•VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH. Traumatologie dospělých. Praha: Maxdorf, 2004, 156 s. ISBN 80-7345-034-8.

Doporučená literatura:

•LOHNERT, Jozef. Základy traumatológie. 1. vyd. Nitra: Polygrafia Dominant, 2007, 358 s. ISBN 978-80-969451-6-0.

•HART, Radek. Loketní kloub: ortopedie a traumatologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 560 s. ISBN 978-807-3451-950.

•MOSTER, René a Zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 106 s. ISBN 978-802-1043-121.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122206.html