Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyziologie a patofyziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFFPF Z,ZK 2 2P+2C česky
Přednášející:
Ksenia Sedova (gar.), Yulia Čuprová, Ivan Dylevský, Tomáš Heřman
Cvičící:
Ksenia Sedova (gar.), Yulia Čuprová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět základům fyziologie a patologické fyziologie, naučit se základní terminologii. Porozumět příčinám a mechanizmům rozvoje patologických procesů na úrovni buňky, jednotlivých orgánů a orgánových systémů. Po absolvování kurzu by student měl umět poznat příznaky narušených funkcí v orgánových systémech a diskutovat na téma poruch řízení a funkcí celého organizmu při jednotlivých chorobných stavech. Zvláštní důraz je kladen na fyziologii a patologickou fyziologii pohybového aparátu. Poruchy ostatních systémů jsou vztaženy zejména k pohybovému systému a jeho následným změnám.

Praktická výuka bude založena na laboratorních praktických cvičeních, například cílem bude analýza EMG, EKG, spirometrické křivky, aj. Nedílnou součástí praktické výuky budou kazuistiky a jejich analýza.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, obhajoba seminární práce, zkouškový test.

Požadavky na studenta:

•pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních; absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením (minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %); úspěšné obhájení seminární práce;

•požadavky zkoušku: písemné prokázaní znalostí testem (50% úspěšnost, 30 otázek, libovolný počet správných odpovědí).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Fyziologie a patofyziologie buňky. Základní pojmy. Zánět. Regenerace. Genetická onemocnění. Patofyziologie nádorového bujení.

2. týden Homeostáza. Poruchy homeostázy.

3. týden Metabolizmus. Patofyziologie metabolických poruch.

4. týden Fyziologie a patofyziologie kardiovaskulárního systému.

5. týden Fyziologie a patofyziologie krve.

6. týden Fyziologie a patofyziologie respiračního systému.

7. týden Fyziologie a patofyziologie trávicí trubice.

8. týden Fyziologie a patofyziologie uropoetického systému.

9. týden Fyziologie a patofyziologie pohybového aparátu.

10. týden Fyziologie a patofyziologie endokrinního systému.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvodní cvičení. Základní pojmy. Zevní faktory vzniku nemocí. Buněčná smrt, příčiny a mechanizmy poškození buněk. Etiopatogeneze některých genetických onemocnění.

2. týden Fyziologie a patofyziologie tělesných tekutin (edémy). Acidobazická rovnováha a etiopatogeneze jejich poruch.

3. týden Fyziologie a patofyziologie metabolizmu a výživy.

4. týden Fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu. Funkce krve, onemocnění krevních elementů.

Hematologické malignity. Hemostáza a poruchy hemostázy. Selhání krevního oběhu.

5. týden Dýchání, řízení dýchání. Poruchy ventilace. Poruchy perfuze. Hypoxie. Respirační selhávání.

6. týden Funkce trávicího systému. Poruchy jednotlivých oddílů trávicího systému (patofyziologie zánětlivých a nádorových onemocnění).

7. týden Funkce ledvin. Řízení funkcí vylučovacího systému. Patofyziologie ledvin a vývodných cest močových.

8. týden Funkce svalových buněk. Patofyziologie svalů. Patofyziologie pohybu.

9. týden Základní hormony a jejich funkce. Patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Patofyziologie stresové reakce.

10. týden Opakování, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3., přeprac. vydání. Praha: Galen, 2016, 484 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 3., přeprac. vydání. Praha: Grada, 2015, 484 s. ISBN 978-80-247-4867-2.

•MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.

•VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2014, 305 s. ISBN 978-80-246-2773-1.

Doporučená literatura:

•SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

•SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012, 304 s. ISBN 978-80-247-3555-9.

•MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009, 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-306
Sedova K.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
Út
St
místnost KL:K-306
Sedova K.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
místnost KL:K-306
Sedova K.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna anatomie
Čt
místnost KL:K-1
Sedova K.
Dylevský I.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

místnost KL:K-1
Čuprová Y.
08:00–09:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Sál 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6079506.html