Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvantitativní výzkumné metody v ekonomii 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16ECM1 ZK 4 2P+4D česky
Přednášející:
Lubomír Lízal (gar.)
Cvičící:
Lubomír Lízal (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Tento kurz přímo navazuje na základní kurzy statistiky/lineární regrese. Cílem předmětu je prezentovat studentům různé obecné a specifické ekonometrické úlohy pro pochopení silných a slabých stránek ekonometrické metodiky. Součástí předmětu je i přehled historického vývoje aplikované ekonometrie. Předmět předpokládá obeznámenost s obecným lineárním modelem a znalosti, jak se vypořádat se základními modelovými a datovými omezeními, simultánními systémy a jednoduchými procesy časových řad. Kurz je zahájen teoretickými tématy, která jsou předmětem základních kurzů ekonometrie. Jádrem kurzu je řešení různých výzkumných projektů s využitím zdrojů informací z odborné literatury a replikace původních publikovaných výsledků. Každý projekt je aplikací příslušného modelu ekonomické teorie. S využitím vlastních empirických datových souborů studenti používají standardní ekonometrické metody pro zodpovězení základních ekonomických otázek. V rámci předmětu se studenti seznámí i s pokročilým využíváním speciálního statistického SW (TSP nebo Stata nebo jejich analogy jako je např. SW E-views) a zpětnou vazbou ohledně možných řešení problémových úloh. Kurz bude vyžadovat intenzivní práci s daty a statistickými programy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Jednoduchá regrese a testování, lineární a vnitřně lineární modely

2. Volba proměnných, specifikace a funkcionální formy,

3. Heteroskedasticita.

4. Autokorelace.

5. Indikátorové proměnné.

6. Multikolinearita a distribuované časové zpoždění (geometrické a polynomiální).

7. SUR (zdánlivě nesouvisející regrese/odhady),

8. Simultánní systém,

9. Binární volby a modely výběru,

10. Chyby měření,

11. Základy modelů diskrétní a omezené vysvětlované proměnné,

12. Vybraná témata – zejména panelová data

13. Pokračování vybraných témat

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. William Greene, Econometrics Analysis, Pearson, 8th edition, ISBN 0134461363, 2017

Doporučená literatura:

2. Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition, ISBN: 9781305270107, 2016

3. Jan Kmenta, Elements of Econometrics, Macmillan, NY, 1990.

4. Lott and Ray, Applied Econometrics, Orlando FL, The Dryden Press, 1992 (pouze vybrané kapitoly s daty původního výzkumu).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6031606.html