Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Měření a modelování geotechnických úloh I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32MMG1 ZK 1P+1C česky
Přednášející:
Michal Šejnoha (gar.), Tomáš Janda, Tomáš Koudelka, Jaroslav Kruis, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Cvičící:
Tomáš Janda, Tomáš Koudelka, Jaroslav Kruis, Jiří Svoboda, Radek Vašíček
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je věnován měření a modelování základních laboratorních zkoušek metodou konečných prvků. Pozornost je zaměřena na popis nelineárního chování zemin s využitím tradičních materiálových modelů. Poznatky získané z jednoduchých modelů laboratorních zkoušek budou využity při modelování vybraných typů geotechnických konstrukcí. Numerické modelování bude provedeno v programu GEO5 MKP.

Předmět bude vyučován v českém a anglickém jazyce.

Rozpis po týdenních blocích:

1. týden: Chování materiálů v bodě, závislost napětí-deformace, modul pružnosti, Poissonovo číslo, edometrický modul, objemový modul pružnosti, invarianty tenzoru deformace a napětí, nevratné deformace.

2. týden: Úvod do plasticity, metody návratu na plochu plasticity, Mohrův-Coulombův model.

3. týden: Laboratoř: příprava edometrické zkoušky.

4. týden: Obecná deformační metoda na prutech, úvod do MKP na prutech.

5. týden: Laboratoř: příprava smykové zkoušky.

6. týden: Drucker-Pragerův model plasticity, model Cam-Clay.

7. týden: Trojúhelníkový stěnový prvek, lineární úlohy MKP.

8. týden: Formulace nelineárních úloh MKP, Newtonova-Raphsonova metoda.

9. týden: Sestavení numerického modelu edometrické a triaxiální zkoušky z laboratoře.

10. týden: Modely jednoduchých geotechnických konstrukcí (hloubení jámy, pažicí a opěrné zdi, stabilita svahu).

11. týden: Laboratoř: dokončení odečtu měřených veličin, vyjmutí vzorku z přístrojů, vyhodnocení naměřených dat.

12. týden: Nastavení parametrů modelu z naměřených dat a z literatury.

13. týden: Zápočet, informace ke zkoušce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Šejnoha, T. Janda, J. Pruška, M. Brouček: Metoda konečných prvků v geotechnice. Nakladatelství ČVUT, 2015.

ČSN EN ISO 17892-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru.

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška.

Poznámka:

FMI

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6015806.html