Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projektování a provoz výrobních linek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2181110 Z,ZK 4 3P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Životní cyklus projektu. Pojmy a účastníci výstavby. Studie proveditelnosti. Projektová dokumentace procesní technologie, kusové technologie a budovy. Bilancování linek. Legislativa stavby. Náklady stavby, jejich struktura a odhady. Ekonomické posouzení výnosnosti projektu. Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy. Projektové řízení. Údržba a provozování linek. Bezpečnost provozu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled problematiky projektování. Životní cyklus projektu. Základní pojmy výstavby. Studie proveditelnosti.

2. Druhy projektové dokumentace, členění z procesního a legislativního pohledu. Proces návrhu a přípravy dokumentace. Zužování alternativ.

3. Projektová dokumentace procesní technologie (reglement, PFD, P&ID, datasheet). Tvorba schémat.

4. Projektová dokumentace kusové technologie (organizační diagram, dispoziční schéma). Příklad stanovení požadavků na vybavení technologie (časové standardy).

5. Projektová dokumentace budov (koordinační plán). Legislativní a jiné požadavky na přípravu dokumentace budov. Lokalizace prvků stavby v prostoru.

6. Legislativní požadavky na projektovou dokumentaci.

7. Bilancování linek – základní postupy.

8. Bilancování linek – metodika řešení.

9. Náklady stavby a jejich struktura. Odhady nákladů stavební a technologické části. Místní a časové faktory ceny.

10. Ekonomické pojmy v projektování. Toky hotovosti, investiční příležitosti, diskontování. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů (kritéria ziskovosti). Rozhodnutí o realizaci projektu.

11. Dodavatelské systémy. Smluvní vztahy, typy smluv, obsah technické a komerční části smlouvy. Projektové řízení (rozsah, čas, náklady, kvalita, lidské zdroje, rizika, nákup).

12. Údržba zařízení. Servisní zásahy, zarážky, plánování oprav. Řízení rizik.

13. Bezpečnost provozování technologických linek. Legislativní požadavky, zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984

Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901806.html