Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2183026 Z 6 0P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím. Zadání semestrální práce respektuje úroveň znalostí studentů v rámci absolvovaných odborných předmětů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Případová studie proveditelnosti technologické linky

1. Tvorba technologického schématu linky.

2. Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SW.

3. Ekonomické vyhodnocení projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.).

4. Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.

5. Prezentace výsledků práce studentem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

* Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008

* Ulrich, G.D.: A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984

* Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003

* Dlouhý, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků, Praha: ČVUT, 2007

* Ibler, Z., Karták, J: Energetika - technický průvodce

Další studijní literaturu doporučenou vedoucím projektu si studenti obstarávají samostatně k zadanému tématu, s využitím knihovny ČVUT a předplacených elektronických zdrojů knih a odborných časopisů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5901506.html