Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ochrana obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCOO ZK 5 10P+5S česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Gustav Šafr (gar.)
Cvičící:
Jiří Halaška, Ivan Koleňák
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinností právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Součástí předmětu je i problematika civilní nouzové připravenosti, která dává souhrn informací o civilních řídících plánovacích a kontrolních procesech a vazbách, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje výčet, obsah a rozsah soustavy úkonů a činnosti k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání disponibilních zdrojů, které je stát schopen pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti zajišťovat.

Výuka předmětu je úzce propojena s některými vědecko-výzkumnými projekty řešenými katedrou, zejména pak v oblasti ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, blackaoutem, terorismem a organizovaným zločinem a negativními důsledky spojenými s migrací).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: orientace v základních právních předpisech (zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev) a dalších dokumentech nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, směrnice, metodiky) týkajících se přípravy na vznik mimořádných událostí, ochrany života a zdraví, záchranných a likvidačních prací.

Osnova přednášek:

Ochrana obyvatelstva – úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob k plnění těchto úkolů.

Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití, ochrana osob před kontaminací, humanitární pomoc, spolupráce s neziskovými organizacemi, monitorování ra-diační, chemické a biologické situace, informování obyvatelstva).

Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, terorismem a organizovaným zločinem, negativními důsledky spojenými s migrací, občanů a majetku ČR při mimořádných událostech v zahraničí).

Ochrana obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Připravenost sil a prostředků, materiální a finanční zabezpečení ochrany obyvatelstva.

Strategie řízení zásahu a vnímání rizik.

Osnova cvičení:

Nadnárodní a národní legislativa, týkající se problematiky ochrany obyvatelstva.

Plánování a realizace základních organizačních a technických opatření ochrany obyvatelstva na jednotlivých úrovních řízení.

Síly a prostředky pro realizaci opatření ochrany obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru.

Cíle studia:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinností právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

KRATOCHVÍLOVÁ, D., FOLWARCNY, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, D., ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7.

SKALSKÁ, K., HANUŠKA, Z., DUBSKÝ, M. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana – Modul I. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2010, 105 s. ISBN 978-80-86640-59-4.

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, 2011, 456 s. ISBN 978-80-7201-827-7.

MIKA J., ZAHRADÍČEK P., ZEMAN M., Ochrana obyvatelstva, Malé kompendium ochrany obyvatelstva. Díl I.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, ISBN 978-80-87035-67-2

Doporučená literatura:

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 125 s., ISBN 80-86634-92-2.

KAVAN, Š., DOSTÁL, J. a kol. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při mimořádných událostech v podmínkách Jihočeského kraje. Č. Budějovice: VŠERS, 2012, 69 s. ISBN 978-80-87472-41-5.

ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Brno: Tribun EU, 2014, 152 s. ISBN 978-80-0724-1.

ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 805 ze dne 23.10. 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5863706.html