Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metodologie vědeckého výzkumu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLMVV Z 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách, závěrečný test. Osvojení probíraných témat a schopnost je využít v praxi.

Osnova přednášek:

•Organizace vysokého školství a Akademie věd České republiky; odborná přednáška (příprava, způsob zpracování, zásady a formy prezentace, vlastní přednes, příprava na diskuzi).

•Odborná publikace (vysvětlení rozdílů mezi různými formami písemného sdělení, rozdíl mezi studijním textem, učebnicí a monografií, grafická a jazyková úprava, vyhledavače odborné literatury, impact faktor).

•Zásady při psaní závěrečných prací ve zdravotnických oborech.

•Program THESIS, nejčastější chyby při psaní bakalářských prací.

•Úkoly Ústřední knihovny ČVUT, organizace, výpůjční činnost, práce s informacemi, zpracovávání rešerší, pomoc při psaní bakalářských prací.

•Grantová politika, úkoly grantových agentur.

•Klíčové výzkumné směry ve zdravotnictví České republiky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

•HUŠÁK, Václav. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007. ISBN 978-80-244-1736-3.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-60-6.

Doporučená literatura:

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

•ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859706.html