Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy toxikologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZTXL Z,ZK 3 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických látek a směsí na živé organismy. Obsahem předmětu je vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Student získá teoretické znalosti o významných chemických látkách přírodního a syntetického charakteru s ohledem na možnosti intoxikace člověka. Dále získá teoretické znalosti o chemických a biologických vlastnostech vybraných skupin toxických látek, o klinickém obraze intoxikace, poskytování první pomoci a o ochraně.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence) a zpracování seminární práce na zvolené téma z oblasti toxikologie.

Požadavky ke zkoušce:

Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí.

Osnova přednášek:

•Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy.

•Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek a směsí.

•Toxicitní parametry a selektivní toxicita.

•Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

•Adsorpce, distribuce, exkrece a biotransformace chemických látek.

•Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

•Mechanismy toxického účinku chemických látek.

•Klinické projevy intoxikace.

•Obecné zásady terapie otrav.

Osnova cvičení:

•Metody experimentální toxikologie.

•Toxikologicky významné syntetické jedy.

•Toxikologicky významné přírodní jedy (toxiny).

•Laboratorní metody stanovení toxických látek v biologických materiálech.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•PATOČKA, Jiří. Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

•ŠEVELA, Kamil a Pavel ŠEVČÍK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3146-9.

•PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.

•PELCLOVÁ, Daniela. Nejčastější otravy a jejich terapie. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-603-8.

Doporučená literatura:

•LINHART, Igor. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1.

•BALÍKOVÁ, Marie. Forenzní a klinická toxikologie: laboratorní toxikologická vyšetření. Druhé, doplněné vydání. Praha: Galén. 2017. ISBN 978-80-7492-304-3.

•PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie: obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-301-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5859206.html