Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Biochemie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLBCH2 Z,ZK 5 2P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Biochemie I. (F7PBLBCH1)
Přednášející:
Lenka Fialová (gar.)
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretická část studia prohlubuje znalosti o metabolismu jednotlivých živin v návaznosti na Biochemii I, klade důraz na pochopení souvislostí mezi metabolismem živin a poskytuje informaci o základních principech regulace metabolických dějů. Další témata jsou věnována základům biochemie tkání a orgánů.

V praktické části se student seznamuje se základními metodami užívanými v biochemii a s principy stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč). Důraz je kladen na samostatnou práci při provádění biochemických vyšetření.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Studenti jsou povinni docházet na laboratorní cvičení, je požadována 100% účast. Absence je povolena pouze ze závažných zdravotních důvodů, student je povinen se omluvit a chybějící cvičení nahradit. Podmínky udělení zápočtu jsou účast na cvičeních, odevzdání všech protokolů ze cvičení, zápočtový test se ziskem alespoň 50 % správných odpovědí. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Požadavky na zkoušku:

Zkouška je písemná ve formě testu, který bude zahrnovat otázky z látky probírané na přednáškách a v rozsahu povinné literatury vztahující se k probíraným tématům. Pro splnění testu je zapotřebí získat minimálně 50 % z možného počtu bodů. V případě nesplnění testu bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

•Úvod do energetického a látkového metabolismu.

•Biologické oxidace. Makroergní sloučeniny.

•Dýchací řetězec. Krebsův cyklus.

•Metabolismus glukosy (glykolýza, pentózový cyklus, přeměna glukosy na jiné monosacharidy).

•Metabolismus glukosy (glukoneogeneze, metabolizmus glykogenu). Řízení hladiny krevní glukózy.

•Metabolismus bílkovin a aminokyselin u člověka.

•Ureosyntetický cyklus. Metabolizmus purinových a pyrimidinových nukleotidů.

•Metabolismu lipidů, transport lipidů v plazmě.

•Eikosanoidy.

•Přehled metabolických dějů v játrech. Metabolismus xenobiotik.

•Biochemie vybraných tkání I.

•Biochemie vybraných tkání II.

•Základní principy hormonální signalizace.

•Konzultační přednáška.

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:

•Roztoky, ředění, výpočty.

•Práce s automatickou pipetou.

•Acidobazická rovnováha, fosfátové pufry, pufrační kapacita.

•Využití spektrofotometrie v lékařské biochemii.

•Možnosti stanovení bílkovin spektrofotometricky.

•Stanovení vybraných metabolitů – stanovení glukózy v séru, stanovení triacylglycerolů v séru.

•Základy enzymologie, konstanta Michaelise – Mentenové.

•Stanovení vybraných enzymů, kinetické stanovení laktátdehydrogenázy LDH a gammaglutamyltransferázy GGT, jednoduchý a složený optický test.

•Stanovení vybraných iontů, stanovení fosforu a hořčíku fotometricky.

•Biochemické vyšetření moči – stanovení nebílkovinných dusíkatých látek v moči, stanovení vybraných iontů v moči,

screeningové vyšetření moči.

•Elektroforetické metody – polyakrylamidová gelová elektroforéza PAGE, SDS PAGE.

•Zápočtový test.

Cíle studia:

Získání znalostí o metabolismu jednotlivých živin, pochopení základních principů regulace metabolických dějů a souvislosti mezi metabolismem živin. Osvojení základů biochemie tkání a orgánů. Získání praktických dovedností při stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč) a pochopení principů jejich stanovení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2009. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1414-4.

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

•KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

Studijní pomůcky:

Laboratorní obuv, bílý plášť, psací potřeby, laboratorní deník, ochranné rukavice a brýle, kalkulačka, návody ke cvičením.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř
St
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř
Čt
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř

místnost 1.LFUK
Fialová L.
14:00–16:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LFUK
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5857106.html