Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zdravotnická biofyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZBF Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Jozef Rosina (gar.), Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní informace o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů sledovaných in vivo a in vitro. Přístrojová technika, základní principy analýzy vzorků.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je zapotřebí:

1. Splnit docházku na cvičení. Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Na vypracování každého protokolu má student 2 týdny (do dalšího cvičení).

3. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných testem, které probíhají každých 14 dní (MOODLE či písemný test – bude určeno cvičící dle formy kontaktní/distanční výuky). Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

-Ionizující záření.

-Zobrazovací vyšetřovací metody.

-Elektromagnetické záření.

-Účinky tlaku na lidský organizmus.

-Základy přístrojové techniky.

-Elektrický proud.

-Biofyzika orgánů a tkání.

-Zvuk a ultrazvuk.

-Membrány a transport látek.

-Teplo, základy použití nízkých a vysokých teplot v medicíně.

Osnova cvičení:

-Stavba hmoty.

-Přeměna energie v organizmu.

-Sedimentace krve.

-Odstředivá síla.

-Letecká doprava a kosmické lety a jejich vliv na svalově nervový aparát.

-Vnější tlak a organizmus.

-Sterilizace.

-Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu.

-Vliv vlhkosti vzduchu na organizmus.

-Hluk a audiometrie.

-Poslech, poklep, pohmat.

-Ultrazvuk.

-Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál.

-Elektrický proud.

-Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh.

-Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody.

-Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví.

-Ionizující záření.

-Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření. Léčba dřeňového syndromu ANO.

-Využití ionizujícího záření v medicíně.

-Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví.

-Magnetická rezonance.

-Měření energetických spekter záření gama.

-Dozimetrie a meření radioaktivity.

Cíle studia:
Studijní materiály:

-NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2018 (v tisku).

-ROSINA, Jozef. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3.

Doporučená literatura:

-KLENER, Vladislav (ed). Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. ISBN 80-238-3703-6.

Studijní pomůcky

Měřiče záření, měření aktivity, polotloušťky, různé druhy dozimetrů, sterilizátory, audiometr, centrifugy, modely oka, čočky, ultrazvukový přístroj, elektrické obvody, měřiče odporu, proudu a napětí, zářiče a maketa rentgenky.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:C-1
Rosina J.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5855106.html