Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Anatomie a fyziologie člověka I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLAF1 Z 5 2P+2C česky
Přednášející:
Ivan Dylevský (gar.), Yulia Čuprová
Cvičící:
Yulia Čuprová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (ADAM, Vernier). Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím (zpravidla se jedná o 12. nebo 13. výukový týden).

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45 - 59 %. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 80 %.

Pokud nebude možné vykonat test kontaktním způsobem, proběhne test distančně v MS Teams nebo Moodle. Ústní dozkoušení proběhne v MS Teams.

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

3. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

4. Lebka. Kostní spojení.

5. Kostra končetin. Kostní spojení.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku.

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha a dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

3. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

4. Lebka. Kostní spojení.

5. Kostra končetin. Kostní spojení.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku.

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha a dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Dylevský, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2.Dylevský, I.: Somatologie. EPAVA, Olomouc, 2010

3.Rokyta, Richard a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV, 2008. 426 s. Lékařství. ISBN 978-80-86642-48-2.

4.Mourek, J.: Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2012.

Doporučená literatura:

1.Trojan, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Doporučená literatura:

- KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie):

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje - ADAM, Vernier.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Čuprová Y.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-333
Čuprová Y.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-109
Čuprová Y.
12:00–13:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Lab. robotické rehabilitace
Út
St
Čt
místnost KL:K-333
Čuprová Y.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-109
Čuprová Y.
14:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Lab. robotické rehabilitace

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854906.html