Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Psychologie krizových situací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCPKS KZ 3 6P+14C česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská, Ludmila Čírtková (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen se základními teoretickými postuláty stresu a jeho zvládání včetně copingových strategií. Důraz bude kladen na prohloubení znalostí v oblasti krizové intervence. Praktická část bude zaměřena na potřeby pracovníků IZS (kdo je pracovníkem IZS, jaké jsou na něho kladeny požadavky, jak by se měl chránit před vyhořením apod.). Praktická výuka proběhne formou sebezkušenostních cvičení. Součástí praktických cvičení bude metodika CISM (Critical Incident Stress Management).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: formou písemného testu (10 otázek s volnou odpovědí).

Požadavky na studenta: aktivní účast na cvičeních; zpracování a úspěšná prezentace zadaného tématu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, terminologie, vliv extrémní zátěže na psychiku jedince.

2. týden Systém poskytování posttraumatické, intervenční a psychosociální pomoci u jednotlivých složek IZS (PČR, HZS, ZZS).

3. týden Krizová intervence v rámci mimořádných událostí a krizových stavů (systém pomoci obětí a prevence trvalých psychických následků). Krizová intervence u pozůstalých.

4. týden Specifika práce s lidmi při mimořádných událostech, krizová komunikace.

5. týden Poskytování krizové intervence v rámci humanitární pomoci v interkulturním prostředí. Problematika migrace a migrační vlny.

6. týden Specifika přístupu k psychicky narušeným jedincům, jedincům pod vlivem krize a jedincům s psychiatrickou diagnózou.

7. týden Zvládání pocitu selhání a viny. Prevence syndromu vyhoření.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do studia předmětu, terminologie, vliv extrémní zátěže na psychiku jedince. Zadání ke zpracování referátů.

2. týden Stres a jeho zvládání, kognitivní mapa stresu, moderátory zdraví.

3. týden Působení extrémního stresu na lidskou psychiku. Copingové strategie. Nácvik zvládání vlivu stresu a stresogenních situací.

4. týden Systém pomoci obětem mimořádných událostí a krizových situací. Řešení modelových situací vycházejících z praxe příslušníků a členů IZS

5. týden Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 1 část (Prezentace týkající se problematiky probírané v čase od 24. 9. - 13. 10. 2020).

6. týden Psychologické aspekty mimořádných událostí, primární, sekundární a terciární traumatizace.

7. týden Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 2 část (Prezentace týkající se problematiky probírané v čase od 27. 10. - 29. 10. 2020).

8. týden Rozvoj komunikačních dovedností v rámci krizové komunikace u vybraných modelových situací.

9. týden Nácvik interakce s dětskou obětí a s handicapovaným jedincem v rámci mimořádných událostí.

10. týden Rozvoj komunikačních dovedností v oblasti multikulturní komunikace.

11. týden Vliv patologické religiozity na psychiku jedince. Sekty působící v ČR.

12. týden Nácvik interakce s psychicky narušením jedincem a jedincem pod vlivem neurotické nebo psychotické poruchy.

13. týden Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 3 část. (Prezentace týkající se problematiky probírané v čase od 10. 11. - 10. 12. 2020).

14. týden Zápočtový test. Případné konzultace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•RALBOVSKÁ, R. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In: ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•BAŠTECKÁ, B. a kol. Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada, 2013, 320 s. ISBN 978-80-247-4195-6.

•RALBOVSKÁ, R. Studijní opora – Psychologie krizových situací. Dostupná na webových stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

•VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012, 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7.

•ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 195 s. ISBN 978-80-7262-599-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5646906.html