Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Chemická bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCCHB ZK 5 2P česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
CBRNE-ochranná opatření (F7PMCCBRNO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními normami, které se vztahují k předmětné problematice, s pravidly pro zabezpečení a nakládání s chemickými látkami a směsmi, s jednotlivými protichemickými opatřeními a s problematikou úniku nebezpečných chemických látek a směsí v případě chemických havárií či teroristických útoků.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná, formou testu.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce v rozsahu 5 stran formátu A4 na téma „Analýza technologických rizik pro vybrané zařízení (výrobní, skladovací, přepravní) obsahující nebezpečnou chemickou látku“; analýza musí zahrnovat: stručný popis zařízení, kde je nebezpečná látka používána/skladována/přepravována; identifikaci a popis možných scénářů nehody včetně možných příčin; odhad následků/dopadů uvažovaných scénářů havárií pomocí SW programu ALOHA či TerEx.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, základní pojmy a rozdělení chemických látek a směsí.

2. týden Základní vlastnosti chemických látek.

3. týden Základní faktory ovlivňující šíření chemických látek v ovzduší.

4. týden Významné syntetické a přírodní chemické látky.

5. týden Základní havarijní projevy chemických havárií a jejich dopady.

6. týden Problematika chemických havárií, včetně systému prevence závažných havárií.

7. týden Ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky a směsi.

8. týden Právní předpisy chemické bezpečnosti. Označování nebezpečných látek a směsí.

9. týden Zásady přepravy nebezpečných látek a směsí (věcí).

10. týden Modelování chemického napadení a havárií.

11. týden Nakládání s chemickými látkami ve smyslu Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

12. týden Chemický průzkum a terénní analýza.

13. týden Prostředky ochrany dýchacích orgánů. Prostředky ochrany povrchu těla.

14. týden Možnosti dekontaminace osob a techniky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0

•PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.

•ČAPOUN, T. et al. Chemické havárie. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009, 149 s. ISBN 978-80-86640-64-8.

•FLORUS, S., OTŘÍSAL, P. Konstrukce obličejových masek. 2. vyd. Brno: Tribun EU, 2015, 162 s. ISBN 978-80-263-0881-2.

•Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek. MV ČR. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek.aspx

•SKŘEHOTA, P., HAVLOVÁ, M., TRÁVNÍČEK, M. Prevence nehod a havárií, 1. díl: nebezpečné látky a materiály. Praha: PINK PIG, 2009, 133 s. ISBN 978-80-86973-34-0.

•Studijní opora pro kombinovanou formu studia je dostupná po přihlášení (uživatelské jméno: ucitel, heslo uci-telfbmi) na: https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17PMCCHB.

Doporučená literatura:

•KASSA, J. et al. Toxikologické aspekty medicíny katastrof: učební text pro vysokoškolskou výuku. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2006, 80 s. ISBN 80-85109-8-91.

•PITSCHMANN, V. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. Drahelčice: ECONT CONSULTING, 2005, 194 s. ISBN 80-86664-03-1.

•PRYMULA, R. et al. Biologický a chemický terorismus. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 152 s. ISBN 80-247-0288-6.

•ŠTĚTINA, J. et al. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 436 s. ISBN 80-7169-688-6.

Studijní pomůcky:

Studijní pomůcky (Učebna krizového řízení a bezpečnosti): využití modelovacích SW nástrojů ALOHA a TerEx, vzory ochranných masek (civilní a vojenské), dýchacích přístrojů, protichemických obleků, jednoduchých detekčních prostředků (detekční trubičky apod.).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5644006.html