Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Psychologie krizových situací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCPKS KZ 3 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen se základními teoretickými postuláty stresu a jeho zvládání včetně copingových strategií. Důraz bude kladen na prohloubení znalostí v oblasti krizové intervence. Praktická část bude zaměřena na potřeby pracovníků IZS (kdo je pracovníkem IZS, jaké jsou na něho kladeny požadavky, jak by se měl chránit před vyhořením apod.). Praktická výuka proběhne formou sebezkušenostních cvičení. Součástí praktických cvičení bude metodika CISM (Critical Incident Stress Management).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: formou písemného testu (10 otázek s volnou odpovědí).

Požadavky na studenta: aktivní účast na cvičeních; zpracování a úspěšná prezentace zadaného tématu.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, terminologie, vliv extrémní zátěže na psychiku jedince.

2. – 3. týden Krizová intervence v rámci mimořádných událostí a krizových stavů (systém pomoci obětí a pre-vence trvalých psychických následků). Krizová intervence u pozůstalých.

4. – 5. týden Poskytování krizové intervence v rámci humanitární pomoci v interkulturním prostředí.

6. – 7. týden Problematika migrace a migrační vlny.

8. – 9. týden Systém poskytování psychosociální pomoci u jednotlivých složek IZS (PČR, HZS, ZZS).

10. – 11. týden Psychologická péče o pracovníky IZS (zvládání pocitu selhání a viny, prevence syndromu vyhoření). CISM. Možné následky extrémní zátěže (akutní, chronické) a možnosti prevence.

12. – 13. týden Specifika práce s lidmi při mimořádných událostech, krizová komunikace.

14. týden Specifika přístupu k psychicky narušeným jedincům, jedincům pod vlivem krize a jedincům s psychiatrickou diagnózou.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Osobnostní charakteristiky jedince, osobnostní způsobilost pracovníka IZS, motivace, rizikové faktory. Zadání ke zpracování referátů.

2. týden Stres a jeho zvládání, kognitivní mapa stresu, moderátory zdraví.

3. týden Působení extrémního stresu na lidskou psychiku. Copingové strategie.

4. týden Systém pomoci obětem mimořádných událostí a krizových situací.

5. týden Komunikační dovednosti pracovníka IZS.

6. týden Migrace, migrační vlna. Psychologické aspekty spojené s migrací.

7. týden Přednes a vyhodnocení power pointových prezentací studentů 1 část.

8. týden CISM (prevence, psychologická první pomoc, debriefing, defusing, peer program).

9. týden Prevence syndromu vyhoření u pracovníků IZS.

10. týden Terorismus. Psychické následky teroristických činů. Náboženské pozadí terorismu.

11. týden Nácvik interakce s psychicky narušením jedincem.

12. týden Nácvik interakce s dětskou obětí.

13. týden Přednes a vyhodnocení power pointových prezentací studentů 2 část.

14. týden Zápočtový test. Případné konzultace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•RALBOVSKÁ, R. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In: ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

•BAŠTECKÁ, B. a kol. Psychosociální krizová spolupráce. Praha: Grada, 2013, 320 s. ISBN 978-80-247-4195-6.

•RALBOVSKÁ, R. Studijní opora – Psychologie krizových situací. Dostupná na webových stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

•VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012, 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7.

•ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 195 s. ISBN 978-80-7262-599-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5643806.html