Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Krizové zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCKZ Z,ZK 5 2P+1S česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Základy urgentní medicíny (F7PMCZUM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou krizového řízení ve zdravotnictví, s úkoly, které mají zdravotnická zařízení v dané problematice, způsobem, jak je řešit, mechanizmy jejich předcházení. Součástí výuky je rovněž seznámení studentů s odpovídajícími preventivními opatřeními. Pozornost je orientována i na úkoly orgánů veřejné správy se vztahem ke zdravotnictví s ohledem na krizové řízení. Opominuta není ani odpovídající edukace zdravotnického personálu a problematika CBRN.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: průběžná kontrola znalostí na seminářích ústní a písemnou formou.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. – 2. týden Úkoly zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení a jejich součinnost při řešení krizových situací.

3. – 4. týden Traumatologické plánování ve zdravotnickém zařízení.

5. – 6. týden Krizový management, ochrana obyvatelstva a bezpečnostní systém státu. Analýza rizika pro potřeby havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví.

7. – 8. týden Mimořádné události a jejich řešení při ohrožení obyvatelstva CBRN látkami.

9. – 10. týden Edukace zdravotnického personálu v problematice krizového řízení.

11. – 12. týden Organizace cvičení ve zdravotnických zařízeních.

13. – 14. týden Aktuální shrnutí poznatků k předmětu.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. – 2. týden Organizace zdravotnické záchranné služby.

3. – 4. týden Funkcionality zdravotnické záchranné služby v integrovaném záchranném systému.

5. – 6. týden Hrozba, ohrožení, riziko.

7. – 8. týden Havarijní a krizové plány.

9. – 10. týden Traumatologický plán.

11. – 12. týden Cvičení situace hromadného urgentního příjmu.

13. – 14. týden Působnosti orgánů krizového řízení ve vztahu ke zdravotnictví.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění.

•Zákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění.

•Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.

•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

•HLAVÁČKOVÁ, D., ŠTOREK, J., FIŠER, V., NEKLAPILOVÁ, V., VRASPÍROVÁ, H. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno: NC0 NZO, 2007, 198 s. ISBN 978-80-7013-452-8.

•KLEMENT, C. et al. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctva. Bánská Bystrica: PRO, 663 s. ISBN 978-80-89057-29-0.

•BŘÍZA, J. Základy krizového řízení ve zdravotnictví. In: Vnitřní lékařství pro nelékařské obory. Praha: Grada Publishing, 2017, 526-539. ISBN 978-80-271-0210-5.

Doporučená literatura:

•Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění.

•Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění.

•Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2015, 23 s. ISBN 978-80.7441.002-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5643706.html