Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ochrana a obnova památek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129OOP Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Přednáškový cyklus předmětu poskytne základní přehled o památkové péči jako teoretické disciplíně, tak jako praktické činnosti směřující k poznání, ochraně a obnově památek s důrazem na citlivou prezentaci a pochopení stavebního dědictví jako celku. Důležitou součástí je seznámení s legislativním rámcem památkové péče v ČR i na mezinárodní úrovni, tj. zákon o státní památkové péči a další související zákony a předpisy, mezinárodní úmluvy a konvence o ochraně památek. Současně znalost historických konstrukcí, materiálů, používaných postupů a technologií výroby materiálů a stavění historických budov umožňuje předcházet chybám při obnově a rekonstrukci historicky významných, zejména památkově chráněných objektů, do původního stavu. Přednášky předmětu budou rozděleny do dvou vzájemně se prolínajících částí - problematiku teorie památkové péče a problematiku zaměřenou převážně na stavebně - historický vývoj konstrukcí v jednotlivých historických obdobích. Jednotlivé přednášky jsou doplněny vzorovými příklady obnovy památkově chráněných stavebních děl minulosti, které reprezentují kultivovaný přístup k historickým objektům.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Škabrada J., Konstrukce historických staveb, Argo 2003, ISBN 80-7203-548-7

! Péče o architektonické dědictví, Sborník prací, I.- III. díl, Idea servis, Praha 2008,2009, ISBN 978-80-85970-60-9 (soubor)

! Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči

! Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007

? Beránek J. et al, Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ 2015, ISBN 978-80-87104-14-9

? Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000, ISBN 80-86234-15-0

? Kučová, V., Bureš, P.: Principy péče o lidové stavby, NPÚ Praha 1999, ISBN 80-86234-07-X

? Škabrada, J.: Lidové stavby - Architektura českého venkova, Argo 2005, ISBN 80-7203-082-5

? Odborné a metodické publikace NPÚ - vybrané publikace http://previous.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/svazky-edice-odborne-a-metodicke-publikace/gallery/

Poznámka:
Další informace:
http://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129ropa/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5616206.html