Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Mechanika tekutin A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
212A502 ZK 3 0P+0C česky
Přednášející:
Tomáš Hyhlík (gar.), Josef Adamec, Pavel Šafařík
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Základní předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. V předmětu A je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvození základních vztahů a souvislosti mezi pojmy. Předmět A je zapsán společně s předmětem Mechanika tekutin. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

01. Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.

02. Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.

03. Základní rovnice dynamiky tekutin - rovnice kontinuity a pohybové rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.

04. Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.

05. Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice. Proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.

06. Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.

07. Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.

08. Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.

09. Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.

10. Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.

11. Proudění stlačitelné tekutiny. Jedno rozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugeniotova věta.

12. Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.

Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5612106.html