Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Analýza signálu II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIAS2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Korelační, spektrální a koherenční analýza. Lineární predikce a autoregresní (vyhlazená) spektra. Segmentace signálu. Extrakce popisných příznaků. Mnohakanálové signály. Detekce artefaktů a významných vzorů. Spektrální výkonová hustota, spektrální kulisy. Vizualizace v časové a frekvenční oblasti. Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí moderních metod analýzy a zpracování biologických signálů.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

Podmínkou zápočtu je získání alespoň 50% bodů z každé úlohy, které jsou zadávány postupně v průběhu semestru. Celkový počet úloh je 5. Úlohy prověří teoretické znalosti i jejich praktické uplatnění při zpracování signálu.

Průběh (forma) zkoušky:

Zkouška písemnou formou, která se skládá z převážně teoretických a početních úloh v rozsahu odpřednášené látky s možností ústního dozkoušení.

Požadavky na studenty:

Předmět je rozdělen do 7 dvoutýdenních bloků. Každý blok má na starosti jeden z vyučujících. Každý z bloků obsahuje přednášky, v některých blocích bude zadána úloha. Zbývající čas poslouží na řešení úloh. Povinnou podmínkou pro splnění předmětu je vypracování všech úloh. Studenti mohou být na konci předmětu vyzváni, aby odprezentovali řešení vybraných úloh. Předpokládá se alespoň základní znalost prostředí Matlab, případně Python.

Osnova přednášek:

1. Biologické signály, jejich vznik a charakteristiky

2. Signály srdce I. (EKG, PKG, A-EGM)

3. Signály srdce II.(HRV, fHR, KTG)

4. Aproximace signálu, gramatiky

5. Analýza nezávislých komponent

6. Signály srdce III. (BSPM, modely srdce)

7. Nelineární analýza signálu

8. Signály mozky I. Základní metody (sběr dat, spektrální analýza, digitální filtrace, brain mapping)

9. Signály mozku II Pokročilé metody (učící se klasifikátory signálu, PCA, ICA)

10. Korelační a koherenční analýza

11. HMM

12. Kalmanův filtr

13. Fraktály a škálovací invariance

14. Aktuální trendy v analýze signálu

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí moderních metod analýzy a zpracování biologických signálů.

1. Biologické signály, jejich vznik a charakteristiky

2. Signály srdce I. (EKG, PKG, A-EGM)

3. Signály srdce II.(HRV, fHR, KTG)

4. Aproximace signálu, gramatiky

5. Analýza nezávislých komponent

6. Signály srdce III. (BSPM, modely srdce)

7. Nelineární analýza signálu

8. Signály mozky I. Základní metody (sběr dat, spektrální analýza, digitální filtrace, brain mapping)

9. Signály mozku II Pokročilé metody (učící se klasifikátory signálu, PCA, ICA)

10. Korelační a koherenční analýza

11. HMM

12. Kalmanův filtr

13. Fraktály a škálovací invariance

14. Aktuální trendy v analýze signálu¨

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]KRAJČA, Vladimír a Jitka MOHYLOVÁ. Číslicové zpracování neurofyziologických signálů. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04721-7.

[2]MOHYLOVÁ J., Krajča, V.: Zpracování biologických signálů, VŠB-TU, Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1491-9

[3]SOVKA, Pavel a Petr POLLÁK. Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02416-4.

Doporučená literatura:

[4]RANGAYYAN, Rangaraj M. Biomedical signal analysis. Second edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-0470911396.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5587806.html