Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úprava a distribuce pitné vody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144UDPV Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou zásobování vodou od zdroje, přes jímání a úpravu surové vody, akumulaci a distribuci pitné vody ve spotřebišti až po její následné využití u specifických odběratelů (např. balneotechnické a potravinářské provozy). Součástí předmětu jsou také základy hydrochemie a hydrobiologie pitných vod a jejich zdrojů.

Požadavky:

žádné speciální

Osnova přednášek:

Zdroje vody, jakost vody ve zdroji, odběrné objekty, ochranná pásma

Způsoby úpravy podzemní vody - odkyselování, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce

Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, primární dezinfekce, čiření, rychlomísiče, vločkovací nádrže, flotace, filtrace, rychlofiltry, adsorpce, membránová filtrace, stabilizace, hygienické zabezpečení. Kalové hospodářství úpravny vody

Potřeba vody - vývoj, výpočet

Čerpací stanice - doprava vody od zdroje ke spotřebiteli

Akumulace, typy, funkce, výpočet, návrh tlakových pásem

Distribuční síť - návrhové parametry a požadavky - topologie, tlak.podmínky, trubní materiály, tvarovky, armatury, výstavba a sanace vodovodů, kontrolní činnosti - průtoky, tlaky, úniky

Vodohospodářská problematika léčebného a komunálního lázeňství, dispozice a skladba léčebného a komunálního lázeňství

Voda, péče o ni a její kontrola, zásady navrhování a výstavby, teorie a technologie regenerace bazénových vod

Aplikace doplňkových zařízení a atrakce

Ekonomika - úspory při navrhování a provozu, legislativa

Hydrobiologie podzemních vod a vodárenská hydrobiologie

Hydrochemie pitných vod

Osnova cvičení:

- Výpočet potřeby vody

- hydrochemie a hydrobiologie

- Hydrologie vodních zdrojů

- Návrh objemu vodojemu

- Návrh vločkovací nádrže

- Návrh rychlofiltru

- Exkurze Káraný

- Návrh kapacity bazénové technologické linky

- Laboratorní cvičení z hydrobiologie podzemních vod

- Laboratorní cvičení z vodárenské hydrobiologie

- Laboratorní cvičení z hydrochemie - anorganické látky ve vodách

- Laboratorní cvičení z hydrochemie - organické látky ve vodách

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy vodárenství, balneotechniky, hydrochemie a hydrobiologie.

Studijní materiály:

! Grünwald A.: Vodárenství, Vydavatelství ČKAIT, Praha 1998

! Šťastný B.: Stavba a provoz bazénů, Vydavatelství ABF, Praha 2006

! Nábělková J., Nekovářová, J.: Chemie - Chemie životního prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010

? Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

? Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2009

? Tesařík I.: Vodárenství, Vydavatelství SNTL, Praha 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5562106.html