Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urbanismus 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YUR3 Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování. Přednášky doplňuje cvičení, která jsou věnována ověření probírané látky na konkrétním území (limity, hodnoty, problémový výkres, dílčí návrh a způsob regulace).

Součástí předmětu je seminární práce, bez které nelze uzavřít předmět zápočtem. Seminární práci lze nahradit zápočtem z předmětu YSUP.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s vývojem stavby měst.

Porozumět principům územního plánování v České republice

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

HRŮZA, Jiří - ZAJÍC, Josef. Vývoj urbanismu I a II. Praha: ČVUT, 2002, 2007.

HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002.

Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5540006.html