Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Biosensors

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEAM02BIO Z,ZK 6 2P+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tento kurz seznamuje s fyzikálními, elektronickými a biologickými principy a mechanismy biosenzorů a poskytne informace o minulých, současných a budoucích technologiích. Budou vysvětleny různé mechanismy a koncepce senzorů na konkrétních aplikacích, jako je detekce glukózy, močoviny, proteinů, buněk, bakterií, apod. Kromě toho kurz seznamuje s využitím moderních nanostruktur a nanomateriálů v biosensorech pro dosažení spolehlivých a citlivých zařízení pro diagnostiku v místě kontaktu s pacientem, potravinami nebo v daném prostředí. Nakonec bude tento předmět diskutovat současné výzvy a budoucí perspektivy v různých aplikacích biosenzorů.

Požadavky:

Studenti skládají zkoušku písemným testem a ústní formou. Studenti zpracují referát z laboratorních cvičení.

Osnova přednášek:

1.Přehled biosenzorů - Úvod a koncept biosenzoru

2.Vývoj biosenzoru - ideální charakteristika biosenzoru

3.Bioreceptor - katalytický (rovnovážný stav) a afinita (rovnováha)

4.Funkce povrchu - Fyzikální a chemická imobilizace

5.Elektrochemická a elektrochemiluminiscence - přehled a aplikace

6.Optická - fluorescenční a kolorimetrická studie

7.Tranzistory řízené polem - Senzory a aplikace

8.Nanobiosenzory ? top down (nanostruktury)

9.Nanobiosenzory ? bottom up (nanomateriály)

10.BioMEMS / NEMS - Microfluidic, SAW

11.Aplikace biosenzorů - trh s péčí o zdraví

12.Spolehlivost biosenzorů - v potravinách a prostředí

13.Nové trendy v oblasti biosenzorů - nositelné biosenzory, laboratoř na čipu

14.Současné celosvětové výzvy pro biosenzory a budoucí vývoj, závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Introduction to Biosensors, Essays in Biochemistry 2016, doi:10.1042/EBC20150001

[2] Biosensors, InTech 2010, ISBN 978-953-7619-99-2, doi:10.5772/45616

[3] Biosensors: fundamentals and applications, Oxford University Press 1989, ISBN 0198547455

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:619968/FULLTEXT01.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5505306.html