Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Manažerské nástroje a propočty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C5302 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Theodor Beran (gar.)
Cvičící:
Theodor Beran (gar.)
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními soudobými manažerskými nástroji, které se používají při řízení podniku a naučit je s těmito nástroji pracovat. Vybrané nástroje se zaměřují především na operativní řízení během roku. Kurz je orientován na procesně a činnostně řízenou organizaci (podnik, instituci). Studenti si při cvičení ověří aplikaci uvedených manažerských nástrojů na vlastním jednoduchém modelovém podniku, pro jehož řízení navrhnou způsob aplikace uvedených manažerských nástrojů. Na seminářích, při přípravě a prezentaci zadaných úloh, se předpokládá práce zpravidla ve 2-3 členných týmech. Při testech je práce striktně individuální. Týmy budou během semestru svá řešení průběžně prezentovat. Spojením jednotlivých úloh vznikne souhrnná semestrální práce, která shrne aplikaci uvedených manažerských nástrojů na daném modelovém podniku. Při výuce budou využity připravené počítačové modely pro ilustraci funkcí manažerských nástrojů a jejich integračních vazeb. Kurz navazuje na předchozí kurzy, zejména na Základy podnikového managementu.

Požadavky:

Zápočet: Vyžaduje se pravidelná docházka na cvičení a jednoznačně je doporučována (v souladu s pravidly ČVUT v Praze) docházka na přednášky. Práce během semestru - zpracovaná a prezentovaná řešení aplikovaná na modelovém podniku dle programu cvičení - je bodována dle dané bodovací stupnice, která je dána v pravidlech kurzu. Postupně tak studenti vytvářejí SP, která je souhrnem zpracovaných úloh. SP studenti v závěru semestru musejí odevzdat a obhájit. Další body studenti získávají z testů-viz výše. Podmínkou získání zápočtu je získání min. 25 bodů v průběhu semestru. Závěrečný test je možno 1x opakovat.

Zkouška: Je písemná a skládá se z 2 úloh a 6 otázek (studenti si mohou vybrat 5 z nich) ze Seznamu tematických okruhů (otázek) ke zkoušce, které jsou k dispozici od začátku kurzu.

Osnova přednášek:

Osnova (a sylabus): Outlines and Syllabuses of the Lectures and Exercises

1. Manažerské nástroje a propočty - úvod.

Manažerský přístup k aplikaci informačních a dalších nástrojů.

Role propočtů.

Podnikové početnictví.

Manažerské účetnictví.

Controllingové řízení.

Struktura systému řízení podniku, základní podnikové entity.

Základní charakteristika podniku (instituce)

Konkurenční výhoda a její role.

EN:

1. Managerial tools and calculations - introduction.

2. Role procesů a činností v řízení podniku (ABM, Procesní řízení)

. Procesní a činnostní řízení.

. Produkční, řídicí, celopodnikové a podpůrné procesy.

. Členění zdrojů pro potřeby řízení podniku.

. Přiřazení zdrojů k činnostem, procesům, útvarům, projektům.

. Propočet kapacity činností v hodinách (Nh).

EN:

2. The role of the processes and activities (PC, ABM) in Management Control.

3. Role řízení nákladů v podniku (instituci)

* Náklady jako cena zdrojů-význam pro řízení nákladů.

* Manažerské členění nákladů.

* Další členění nákladů a jejich souvislosti.

* Role propočtů v řízení nákladů.

* Zobrazení nákladů v podnikové praxi.

EN:

3. The role of Cost Control in Management Control.

4. Provozní rozpočet jako základní nástroj operativního řízení

* Provozní rozpočty a jejich účel při řízení podniku.

* Postup sestavení provozního rozpočtu.

* Interakce činností, zdrojů, využití kapacity.

* Pravidla pro vyhodnocení provozních rozpočtů.

EN:

4. Operational budget - key tool for enterprise operational control.

5. Metoda hodinové nákladové sazby

* Účel a oblasti využití.

* Vliv využití kapacity zdrojů na výši HNS.

* Konstrukce variant Metody hodinové nákladové sazby (M-HNS).

* Základní varianta M-HNS - oblasti využití.

EN:

5. Hour Cost Tariff Method

6. Kalkulace nákladů na produkty a zakázky

* Účel a význam kalkulace. Náklady a kapacita. Kalkulační členění nákladů.

* Určující faktory kalkulace.

* Kalkulace předběžná a výsledná.

* Kalkulační jednice, přehled kalkulačních metod a technik.

* Kalkulační vzorce a jejich význam.

* Kritika přirážkové kalkulace.

* Kalkulace s využitím příspěvku na úhradu.

EN:

6. Product and order costing.

7. Vazby rozpočtů a kalkulace na vnitropodnikové a finanční účetnictví a další oblasti

* Rozpočty a VNP-účetnictví.

* Kalkulace nákladů na produkty a VNP-účetnictví.

* Role operativní evidence nefinančních údajů.

EN:

7. Key links of Operational budget and Costing to internal and financial accounting and to other areas.

8. Hodnocení výkonnosti podniku.

* Nástroje finanční analýzy. Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity ap.

* Absolutní, podíloví a modeloví ukazatelé. Jejich konstrukce a vypovídací schopnost.

* Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity ap.

* Ukazatelé ziskoví a peněžní (CF).

* Metoda EVA a její diskontovaná verze.

* Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje ke krytí potřeby kapitálu.

EN:

8. Assessment of enterprise performance.

9. Metoda Target Costing

* Metoda Target Costing (TC) (limitní (cílová) kalkulace) jako přístup k tvorbě produktového portfolia.

* Užitek jako východisko pro TC. Subjektivní povaha užitku. Princip mezního užitku. Cena jako důsledek subjektivního pojetí užitku. Přechod od užitku k poptávkové funkci.

* Kritická místa metody TC.

* Postup při aplikaci metody Target Costing.

EN:

9. Target Costing methodology - broader approach.

10. Rozvojové projekty a jejich hodnocení

* Fáze hodnocení investic.

* Statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů.

* Typy rizik.

* Metoda čisté současné hodnoty a její aplikace.

* Metoda vnitřního výnosového procenta

* Metoda EVA.

* Porovnání s dalšími metodami.

EN:

10. Investment projects and their assessment.

11. Hodnotový řetězec a jeho vazby na další manažerské nástroje.

* Zdroje hodnoty.

* Role jednotlivých subjektů v hodnotovém řetězci.

* Integrační aspekty při aplikaci hodnotového řetězce.

EN:

11. Value Chain and its links to other managerial tools.

12. Integrační aspekty manažerských nástrojů.

* Nákladové a další ekonomické modelování.

* Ilustrace nákladového modelování s využitím Modelu 3P.

* Ilustrace nákladového modelování s využitím Modelu PP.

* Ilustrace ekonomického modelování s využitím Modelu NFP.

EN:

12. Integrative features of managerial tools.

13. Shrnutí k hlavním tématům kurzu

EN:

13. Summary. Recommendations. Conclusions.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení: Outlines and Syllabuses of the Exercises

Cvičení-1:

. Úvod do cvičení, pravidla práce na cvičení, vytvoření týmů.

. Návrh modelového podniku (produkty, trhy, zákazníci, klíčové činnosti, produkční proces-hlavní činnosti - graficky, . ..)

. Konkurenční výhoda.

EN:

1. Introduction to seminars. Rules and recommendations for work on seminars. Teams formation. M-enterprise proposal. Its competitive advantage.

Cvičení-2:

. Prezentace návrhu modelového podniku a jeho základních charakteristik, vč. konkurenční výhody.

. Odsouhlasení lektorem.

. Doladění hlavního produkčního procesu(ů) a jeho grafické zobrazení.

. Seznam podpůrných a celopodnikových řídicích a správních činností (procesů), vč. kompletního schématu.

. Celkové schéma činností.

EN:

2. M-enterprise: Key characteristics presentation. Scheme of key production scheme + other necessary activities. Presentations.

Cvičení-3:

. Prezentace návrhu modelového podniku, včetně produkčního procesu + podpůrných činností.

. Odsouhlasení lektorem.

. Přiřazení hlavních zdrojů k činnostem produkčního procesu, k produkčnímu procesu i k dalším činnostem M-podniku.

. Stanovení hodinové kapacity jednotlivých činností.

EN:

3. Resources allocation to the activities/processes. Capacity scope of each activity/process. Presentations.

Cvičení-4:

. Prezentace přiřazení zdrojů k procesům a činnostem a jejich kapacity, vč. způsobu určení kapacity.

EN:

4. Cost and capacity calculations. Presentations.

Cvičení-5:

. Prezentace přechozích úloh - opravy + doplňky.

. Práce na provozním rozpočtu.

. Průběžný Test-1.

EN:

5. Test-1. Operational budget creation. Presentations.

.

Cvičení-6:

. Prezentace provozního rozpočtu, vč. přiřazení zdrojů a propočtů výše jednotlivých položek.

. Propočet HNS pro určující procesy a činnosti.

EN:

6. Operational budget: Presentations. Hour cost tariff calculations.

Cvičení-7:

. Prezentace stanovených HNS pro určující procesy a činnosti.

. Práce na návrhu kalkulačního vzorce a propočtu jeho jednotlivých položek.

EN:

7. Costing structure suggestion and its items calculations. Presentations.

Cvičení-8:

. Prezentace kalkulace pro produkty a zakázky modelového podniku (1.část).

. Průběžný Test-2.

EN:

8. Test-2. Costing structure: Presentations.

Cvičení-9:

. Prezentace kalkulace pro produkty a zakázky modelového podniku (2.část).

. Prezentace návrhu vhodné soustavy ukazatelů pro daný modelový podnik.

EN:

9. Costing structure. Suggested performance indicators: Presentations.

Cvičení-10:

. Prezentace propočtu návrhu parametrů investičního projektu pro další rozvoj modelového podniku.

EN:

10. Investment project: Presentations.

Cvičení-11:

. Prezentace Semestrálních prací (1.část)

. Práce na návrhu hodnotového řetězce modelového podniku.

EN:

11. Value chain: Presentations. Final presentations of M-enterprise (Part-1).

Cvičení-12:

. Závěrečný test.

. Prezentace Semestrálních prací (2.část)

EN:

12. Final test. Final presentations of M-enterprise (Part-2).

Cvičení-13:

. Prezentace Semestrálních prací (3.část)

. Vyhodnocení závěrečného testu.

. Zápočet.

EN:

13. Final presentations of M-enterprise (Part-3). Final test-evaluation. Crediting (if conditions fulfilled).

Cíle studia:

Vysvětlit a současně ověřit si aplikaci základních manažerských metod, postupů a propočtů na vlastním modelovém podniku z oblasti průmyslu nebo služeb, zejména projekčních, inženýrských či IT. Studenti postupně aplikují jednotlivé manažerské metody, postupy a techniky na svém modelovém podniku. Pravidelně na semináři prezentují výsledky své tvorby a v diskusi odpovídají na dotazy od ostatních studentů i lektora. Výsledky diskuse zapracují do svého řešení. Studenti pracují v 2-3 členných týmech, takže cvičí i týmovou spolupráci jak při tvorbě, tak při prezentaci. Svá řešení aplikovaná na modelovém podniku posílají před každým cvičením lektorovi, který poskytuje zpětnou vazbu k zaslanému řešení. Řešení zpracovávají ve formě projektové zprávy (.docx), prezentace (.pptx) a výpočtové podpory (.xlsx). Postupně tak vzniká kompletní řešení manažerského operativního řízení jednoduchého modelového podniku.

Koncepční znalosti jsou během semestru testovány v jednom průběžném a jednom závěrečném testu. Souhrnné znalosti studenti prokazují při závěrečné písemné zkoušce.

Studijní materiály:

Prameny základní: Bibliography -basic

(0) Zralý, M.: Program a pravidla kurzu, v el. formě, Moodle

(1) Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení, vč. úloh, v el. formě, Moodle

(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, zkrácený studijní text.pdf, (částečně), rev. 2014

(3) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Sbírka úloh pro cvičení, Vyd. ČVUT v Praze, 2014

(4) Růžičková, P.: Finanční analýza, Grada 2007

(5) Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

Prameny další-doporučené: Bibliography - other recommended

Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

Davila, T., Epstein, K. J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing

Drucker, P.F.: The Essential Drucker, Harper Collins Publishers Inc., N.Y., 2005

Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, poslední vydání

Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010

Poznámka:

25 let jsem nepracoval v méně vstřícném (ba takto zákeřném) uživatelském prostředí, než které poskytuje tento KOS! Např.: Dám uložit jedno okno-zobrazí se mi zcela jinak odrážky i další znaky, ALE zejména: Začnu zapisovat do dalšího okna a ono se mi přepíše to původní, které mělo být uloženo. Takže mohu začít s ukládáním znovu!!

Další informace:
https://moodle.cvut.cz/ Manažerské nástroje a propočty
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:103
Beran T.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:103
Beran T.
16:00–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
103
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5131806.html