Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Podnikové finance

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U63C4302 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut ekonomických studií
Anotace:

Cílem je rozvinutí a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti nástrojů finančního řízení, financování potřeb podniku, jakož i rozborů výkonnosti. Hlavní akcent bude položen na chápání podniku v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na základní cílovou funkci podniku, růst tržní hodnoty a maximalizaci jmění pro vlastníky.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

průběžný test min. 60 %

seminární práce - odevzdání dle informací na intranetu

Požadavky ke zkoušce:

písemný test - úspěšné zvládnutí testu je nezbytnou podmínkou k přistoupení k ústní zkoušce, v testu student musí prokázat znalost nástrojů, modelů, schopnost jejich aplikace a interpretace získaných výsledků

ústní zkouška - student může přistoupit k ústní zkoušce na základě úspěšného napsání testu v témže termínu

Osnova přednášek:

1. Základní účetní výkazy, jejich vazby - rozvaha, VZZ, výkaz cash flow.

2. Dlouhodobé financování - zdroje, náklady, riziko - závislost na fázi životního cyklu.

3. Hlediska ovlivňující kapitálový mix - úrokový daňový štít, náklady kapitálu, WACC, bilanční pravidla, finanční páka.

4. Finanční analýza, absolutní ukazatele, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele - rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, kapitálového trhu, produktivity. Analýza pracovního kapitálu, obratový cyklus peněz. Souhrnné ukazatele - Altman, IN05. Ukazatel EVA. Mezipodnikové srovnávání.

5. Metody hodnocení investic.

6. Specifika řízení financí v závislosti na fázi životního cyklu.

Osnova cvičení:

1. Vývoj podniku - odraz ve finančních výkazech.

2. Vliv zadluženosti na výnosnost - analýzy finanční páky.

3. WACC, náklady vlastního kapitálu.

4. Bilanční pravidla, všestranný pohled na zadluženost.

5. Finanční analýza jako komplexní nástroj

6. Hodnocení investic.

7. Komplexní příklady a případové studie

Cíle studia:

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v používání analytických nástrojů hodnocení podniku a metod a v tvorbě syntetických výstupů, které mohou pomoci v dalším zlepšení řízení podniku v oblasti finančního řízení.

Studijní materiály:

Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5544-1.

Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Knápková, A., Pavelková, D., Šteker, K. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 2. roz. vyd. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4456-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4992806.html