Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomická teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381153 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Theodor Beran (gar.)
Cvičící:
Theodor Beran (gar.), Patrik Budský
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět Ekonomická teorie pokrývá dvě stěžejní části ekonomie ? mikroekonomii a makroekonomii. Cílem mikroekonomické části je vytvoření uceleného teoretického východiska, založeného na mikroekonomických principech. Posluchači využijí matematické analýzy i verbálního popisu k vyjadřování mikroekonomických zákonitostí. Cílem části makroekonomické je porozumění ucelené analýze zákonitostí národního hospodářství, využití modelů statické a dynamické stránky chování národohospodářských agregátů a pochopení projevů ekonomického růstu, zaměstnanosti, inflace, globalizace, komparace ekonomických škol a integračních aspektů makroekonomie.

Požadavky:

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, úspěšné vypracování testu, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce.

Osnova přednášek:

Část mikroekonomická:

Teorie chování spotřebitele: teorie utility, indiferenční křivky, podmínky rovnováhy, substituční a důchodový efekt, poptávková funkce, spotřebitelský přebytek.

Teorie podniku: výrobní faktory, mezní produkty a ubývající výnosy, produkční funkce, optimální situace podniku.

Analýza nákladů: fixní a variabilní náklady, celkové, průměrné a mezní náklady, maximalizace zisku, nabídková funkce.

Teorie trhu: dokonalá soutěž, monopolní soutěž, oligopol, tržní rovnováha.

Část makroekonomická:

Vznik makroekonomie, národohospodářské agregáty a jejich význam, fungování národního hospodářství dle klasické teorie, ucelený model Keynesovy teorie, vznik systému národních účtů varianty národního účetnictví, makroekonomická dynamika, monetaristická teorie čili tzv. moderní kvantitní teorie, hlavní školy současné makroekonomie, institucionalisté, nová klasická ekonomie, globální řízení národního hospodářství, hospodářská politika, nástroje řízení makroekonomiky.

Osnova cvičení:

Teorie spotřebitele ? utilita a její pojetí. Teorie podniku ? výrobní faktory, mezní produkty a klesající výnosy, produkční funkce, optimální situace podniku. Poptávková funkce, nabídková funkce, tržní rovnováha. Nákladové modely, modely výnosů, zisku, pružnost funkcí v mikroekonomii, produkční funkce, modely tržních situací, národohospodářské agregáty, měření inflace, nezaměstnanost.

Cíle studia:

Cílem mikroekonomické části je vytvoření uceleného teoretického východiska, založeného na mikroekonomických principech. Posluchači využijí matematické analýzy i verbálního popisu k vyjadřování mikroekonomických zákonitostí. Cílem části makroekonomické je porozumění ucelené analýze zákonitostí národního hospodářství, využití modelů statické a dynamické stránky chování národohospodářských agregátů a pochopení projevů ekonomického růstu, zaměstnanosti, inflace, globalizace, komparace ekonomických škol a integračních aspektů makroekonomie.

Studijní materiály:

Literatura základní:

1. FRANK, Robert H. a Ben BERNANKE. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 803 s. ISBN 80-247-0471-4. 2. KNIHA EKONOMIE, Praha: Universum 2014. 352 s. ISBN: 978-80-242-4498-3. 3. MACÁKOVÁ,L. Mikroekonomie - základní kurz,11.vydání. Slaný: Melandrium 2009, 275s. ISBN: 978-80-86175-70-6. 4. MACÍK, Karel. Mikroekonomie. Vyd. 3., přeprac. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 202 s. ISBN 978-80-01-03806-2. 5. PAVELKA,T. Makroekonomie - základní kurz, 3.vydání, Slaný: Melandrium 2007, 278s. ISBN: 978-80-86175-58-4. 6. SAMUELSON,P., NORDHAUS,W. Ekonomie, 19.vydání, Praha: NS Svoboda 2013, 715s. ISBN 978-80-205-0629-0.

Literatura doporučená:

1) AMARTYA, S. Etika a ekonomie, Praha: Vyšehrad 2002, 120s. ISBN 9788070215494. 2) BAUER,L. LIPOVSKÁ,H. MIKULÍK,M. MIKULÍK,V.Matematika v ekonomii a ekonomice, Praha: Grada 2015, 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3. 3) HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005, 539 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-380-9. 4) CHAFUEN, Alejandro A. Ekonomické myšlení pozdních scholastiků Víra a svoboda. Praha: Wolters Kluwer 2011 202 s. ISBN 978 8073576561. 5) MOLITOR,B: Etika hospodářství, Praha: ČKA 1998, 182s. ISBN 80-85795-29-9. 6) SEDLÁČEK,T. Ekonomie dobra a zla, Praha: 65.pole 2012, 367s. ISBN: 978-80-87506-10-3. 7) SOJKA,M. PUDLÁK,J. Ekonomie pro SŠ, Praha: Fortuna 2009 ISBN: 978-80-7373-013-0. 8) URBAN,J. Teorie národního hospodářství, Praha: Wolters Kluwer 2015, 480s. ISBN: 978-80-7478-724-9. 9) VYSUŠIL, J. Národní účty a meziodvětvové vztahy. Praha: Academia, 2002.128s ISBN 800-200-1010-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-312
Beran T.
11:30–13:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA312
Út
St
Čt
místnost KN:A-215

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Posluchárna KA215

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4863306.html