Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Prezentační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B04PRE KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět je zaměřený na zlepšení, popř. získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou především na mluvený projev. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze.

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů. Důraz je kladen na samostatné myšlení a správné formulování

Požadavky:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě.

Slovní hodnocení závěrečné prezentace kolegy.

Účast na cvičeních.

Povoleny celkově 2 omluvené absence v nácvikových týdnech.

Osnova přednášek:

Plán cvičení:

1. Úvod a náplň seminářů, podmínky zápočtu, pozdravy a představování, úvodní miniprezentace

2. Vymezení pojmu prezentace, struktura a obecné zásady ústního projevu, praktický nácvik

3. Artikulace, intonace, přízvuk

4. Monolog, průpravná cvičení

5. Dialog, práce s otázkami, průpravná cvičení.

6. Aktivizace posluchačů, improvizace, průpravná cvičení

7. Plánování a příprava prezentace, prostředky verbální komunikace, úvod a závěr vystoupení

8. Základy neverbální komunikace

9. Chyby snižující účinnost prezentace

10. Obhajoba výsledků práce, diskuze, průpravná cvičení

11. Praktický nácvik

12. Mluvení za specifických podmínek

13. Hodnocení prezentací, praktický nácvik

14. Závěrečné hodnocení, zápočty

Osnova cvičení:

Plán cvičení:

1.Úvod a náplň seminářů, podmínky zápočtu, pozdravy a představování, úvodní miniprezentace

2.Vymezení pojmu prezentace, struktura a obecné zásady ústního projevu, praktický nácvik

3.Artikulace, intonace, přízvuk

4.Monolog, průpravná cvičení

5.Dialog, práce s otázkami, průpravná cvičení.

6.Aktivizace posluchačů, improvizace, průpravná cvičení

7.Plánování a příprava prezentace, prostředky verbální komunikace, úvod a závěr vystoupení

8.Základy neverbální komunikace

9.Chyby snižující účinnost prezentace

10.Obhajoba výsledků práce, diskuze, průpravná cvičení

11.Praktický nácvik

12.Mluvení za specifických podmínek

13.Hodnocení prezentací, praktický nácvik

14.Závěrečné hodnocení, zápočty

Cíle studia:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Studijní materiály:

Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011.

Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005.

Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008.

Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007.

Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001.

Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007.

Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B04PRE http://jazyky.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4721706.html