Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obvodové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38OTE Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB)
Základní školení BOZP (BEZZ)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů pro měření a generování elektrických signálů. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu

2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články

3. Izolační a modulační zesilovače

4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček

5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače

6. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory

7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení

8. Spínací a vazební obvody

9. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby

10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky

11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu

12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza

13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím

14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení první části semestru budou probíhat na přípravcích, umožňujících studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem. Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací ve skupině. Úspěšná obhajoba bude spolu se dvěma testy podmínkou zápočtu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Stephan, K.: Analog and Mixed-Signal Electronics, 1st Edition. Wiley 2015, ISBN: 978-1-118-78266-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4682406.html