Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Angličtina pro mezikulturní komunikaci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XMK Z,ZK 5 0P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Semináře kladou důraz na jasnost a správné porozumění v cizojazyčné komunikaci, kulturní odlišnosti ovlivňující vyjadřování, jazykové prostředky v mezikulturním přesvědčování.

Osnova předmětu:

Pojetí kultury

Kulturní a jazykový kontext v komunikaci

Metakomunikace

Interkulturní teorie a jejich vliv na jednání a jazykové vyjadřování

Mezinárodní angličtina jako lingua franca

Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

Jazyková cvičení a aktivity

Případové studie k jednotlivým tématům

Mezinárodní telekolaborace

Úroveň dle SERRJ B2

Požadavky:

aktivní účast na cvičeních, prezentace, tvorba portfolia, ústní zkouška

Z důvodů vyšší moci (např. pandemie) může ústní část zkoušky proběhnout online prostřednictvím MS Teams

Osnova přednášek:

.

Osnova cvičení:

Pojetí kultury, multikulturalita a interkulturní teorie

. Já a moje kulturní hodnoty, tvorba portfolia

. Kulturní a jazykový kontext v komunikaci

. Mezinárodní angličtina jako lingua franca

. Kulturní stereotypy

. Komunikační vzorce a strategie

. Práce v mezinárodních týmech, kulturní dimenze

. Práce v mezinárodních týmech, nedorozumění v komunikaci

. Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

. Interkulturní komunikativní kompetence - poslech s porozuměním

. Interkulturní komunikativní kompetence - srozumitelné vyjadřování

. Interkulturní komunikativní kompetence - kulturní diverzita

. Evaluace portfolia, sebereflexe

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

. vysvětlit základní pojmy a koncepty mezikulturní komunikace

. popsat vlastní kulturní hodnoty a postoje

. vymezit kulturní dimenze důležité pro pracovní prostředí

. zpřesnit používání adekvátních jazykových prostředků (především gramatických, lexikálních, funkčních);

. vhodně vyjadřovat myšlenky a názory

. analyzovat modelové situace

. uvědomovat si a minimalizovat jazykové a kulturní bariéry

Studijní materiály:

Odborná literatura:

Povinná:

Gibson R.: Intercultural Business Communication, OUP, ISBN 978-0-19-442180-5

Murphy, R.: English Grammar In Use, ISBN 9780521532891

Anglický slovník Lingea Lexicon 5, ISBN 978-80-87062-52-4

Doporučená:

Schmidt, P.: In Search of Intercultural Understanding, 2007, Vienna: Meridian World Press, ISBN:

Lewis, R.: When cultures collide, 2005, London: Nicholas Brealey Publishing, ISBN 978-1-90483802-9

Mackenzie, I:English for Business Communication, 1997, CUP

Jones, L.: Working In English, ISBN 9780521776844

Hancock, M.: English Pronunciation In Use, ISBN 9780521687522

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4241606.html