Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Psychologie v krizových situacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPPKS KZ 2 2S česky
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Cvičící:
Dana Rebeka Ralbovská (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technikami a metodami pomáhajícími jedinci vyrovnat se a čelit stresu, konfliktům a krizovým situacím. Umožní mu lepší sebepoznání a poznání druhých, schopnost empatie, kongruence a akceptace. Nedílnou součástí je praktický nácvik jednotlivých technik, práce ve skupině a závěrečné „inquiry“ integrující získané poznatky a prožitky do smysluplného celku.

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je podmínkou:

1. absolvování všech seminářů a to formou aktivního zapojení do dění,

2. prezentování zpracované seminární práce formou powerpointové prezentace,

3. úspěšné absolvování zápočtového testu.

Student je povinen zpracovat a prezentovat powerpointovou prezentaci na téma předmětu nebo osobních zájmů v rámci poskytování psychosociální péče členům IZS.

Otázky v zápočtovém testu budou plně kolidovat s výukou realizovanou v průběhu semestru.

Studenti můžou k přípravě na zápočtový test rovněž využít studijní oporu, která je dostupná na webových stránkách předmětu.

Závěrečná známka (KZ) bude vycházet z následujícího hodnocení:

1. body za prezentaci seminární práce (maximum 5 bodů)

2. hodnocení zápočtového testu ( maximum 30 bodů a hodnocení vychází z ECTS)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden: Vliv zátěže na psychiku jedince.

2. týden: Psychologická první pomoc, psychosociální pomoc. Demobilizace, defusing, debriefing a systém posttraumatické péče u členů IZS. Syndrom vyhoření.

3. týden: Krizová intervence. Empatie a prosociální chování jako významné psychologické proměnné v pomáhající profesi.

4. týden: Davové a hromadné chování, panika vyvolaná katastrofickými událostmi. Modelové situace na zvládání davové psychózy a paniky. Krizová intervence.

5. týden: Extrémismus. Využití antikonflitního týmu při zvládání MU. Nácvik krizové komunikace.

6. týden: Prezentace studentů - 1 část.

7. týden: Krizová komunikace. Interkulturní komunikace a přístup k jedincům pocházejícím z jiného sociokulturního prostředí. Přístup k migrantům.

8. týden: Osobnost pachatele trestních činů. Nácvik přístupu k obětem násilných trestních činů. Důsledky trestních činů na oběť. Systém pomoci obětí násilných činů. Stockholmský syndrom.

9. týden: Sebevražedné jednání. Psychologické dopady u vybraných krizových situací. Nácvik přístupu k psychicky narušenému jedinci a sebevrahovi.

10. týden: Duchovní témata a krize. Psychospirituální krize. Vliv náboženství na vznik MU

11. týden: Specifický přístup k psychicky narušenému dítěti. Dítě a krize.

12. týden: Využití psycho her na rozvoj prosociálního a empatického přístupu u členů jednotek IZS.

13. týden: Specifický přístup k obětem MU s větším počtem raněných a usmrcených. Poradenství pro pozůstalé.

14. týden: Prezentace powerpointových prezentací studentů - 2 část. Závěrečné opakování. Konzultace otázek ke zkoušce.

Cíle studia:

S využitím znalostí z ostatních teoretických, bezpečnostních a odborných předmětů studenti studijního programu: budou znát základní problémy psychologických přístupů a postupů příslušníků IZS v době mimořádných událostí; budou mít vědomosti o specifikách jednotlivých krizových událostí a postupech jejich optimálního řešení z pohledu psychiky zachraňovaných i zachránců; získají dovednosti v sebereflexní rovině, typologii a zvládacích technikách svízelných životních situací, ke specifikům jednotlivých typů osobností; budou prakticky vybaveni pro zvládání negativních dopadů pro jejich vlastní život; budou schopni uplatnit své dovednosti ve funkcích středního článku krizového řízení.

Studijní materiály:

Ralbovská, R: Studijní opora.

Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce. Praha, Grada 2005

Čirtková, L.: Forenzní psychologie. Plzeň, A. Čeněk, s.r.o., 2009

Preiss, M., Vizinová, D.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha, 2000

Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence.Praha, Portál 2002

Mikuláštik,M.: Manažerská psychologie. Praha, Grada Publishing 2007

Praško, J., Prašková, H.: Proti stresu krok za krokem.Praha, Grada Publishing 2001

Provazník, V. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, Grada Publishing 2002

Poznámka:

Všechny studijní materiály jsou k dispozici v systému MS Teams (sekce výukové materiály). On line výuka probíhá prostřednictvím MŠ Teams

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3075606.html