Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy psychoterapeutického přístupu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZPP KZ 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámit studenty s jednotlivými psychoterapeutickými metodami, které pomáhají jedinci vyrovnat se a čelit stresu, konfliktům a krizovým situacím. Umožní mu lepší sebepoznání a poznání druhých, schopnosti empatie a akceptace. Nedílnou součástí je praktický nácvik jednotlivých technik práce ve skupině.

Student se v průběhu studia seznámí s nejdůležitější terminologií v psychoterapeutickém přístupu, jak psychoterapie účinkuje a jak fungují některé elementární složky psychoterapie - vztah, empatie, komunikační dovednosti v rámci různých psychoterapeutických přístupů.

Požadavky:

Dílčí podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů. Je potřeba dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady.

Další podmínkou klasifikovaného zápočtu je zpracování a úspěšná prezentace seminární práce. Na základě aktivity v průběhu cvičení a výsledku hodnocení prezentace bude studentovi udělen příslušný stupeň klasifikovaného zápočtu.

Příklady seminárních prací:

Je psychoterapie účinná? - zaměření na různé věkové skupiny

Etické aspekty psychoterapeutické práce

Psychoterapie v Evropě

Další směry psychoterapie v Evropě a České republice

Využití psychoterapie v rámci psychosociální rehabilitace

Námět pěti tvořivých činností ve skupině

Volné téma po konzultaci s vyučujícím

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1.Empatická a podpůrná psychoterapie

2.Na osobu zaměřená a prožitková psychoterapie

3.Rodinná a skupinová psychoterapie

4.Expresivní terapie: arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie

5.Prezentace studentů, celkové shrnutí

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] KOLAŘÍK, Marek. Interakční psychologický výcvik. 1. vyd. Praha: Grada, 160 s. 2011. ISBN 978-80-247-2941-1

[2] VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. 2. vyd. Praha: Grada. 360 s. 2004. ISBN 978-80-247-0723-5

[3] VYBÍRAL Zbyněk a Jan ROUBAL. 1. vyd. Praha: Portál. 744 s. 2010. ISBN 978-80-7367-682-7

[4] KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie III. (sociálně-psychologický výcvik). Praha: Grada, 2001. ISBN 80- 247-0180-4.

[5] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-7178-308-0.

Doporučená literatura:

KŘIVOHLAVÝ, J. 1. vyd. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Praha: Grada. 124 s. 2007.ISBN 978-80-247-1838-5

BRENNER, D., BRENNER, F. Poznejte své silné a slabé stránky. Praha: Grada, Praha. 171 s. 2008. ISBN 978-80-247-2691-5

HOBDAYOVÁ, A., OLLIEROVÁ, K. Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci. 1. vyd. Praha: Portál. 149 s.2000. ISBN 80-7178-378-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-111
Donevová M.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2848106.html