Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Výpočetní tomografie, ultrazvuk

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRVTU Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Hozman (gar.), Tomáš Dřížďal, Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula
Cvičící:
Martin Rožánek, Jiří Hozman (gar.), Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje s principy zobrazování pomocí výpočetní tomografie. Podrobně jsou probrány asistenty CT vyšetření jednotlivých vyšetřovaných oblastí. Popisuje přípravu pacienta k vyšetření a postupy při podávání kontrastních látek. Seznamuje s postprocesingovou úpravou dat, přenosem dat a s možnostmi archivace. Posluchači získají znalosti z apli-kace programů zabezpečování jakosti a zkoušek provozní stálosti v oblasti CT zobrazování a o dodržování pravidel radi-ační hygieny při CT vyšetřeních.

V oblasti ultrazvukových vyšetření seznamuje s principy vzniku UZ obrazu, využití B, M modu, barevné Dopplerovské analýzy, harmonického zobrazení. Popisuje konstrukcí UZ přístrojů a s rozdíly v jejich vybavení. Probrány jsou asistenty UZ zobrazení jednotlivých orgánů a příslušná UZ anatomie.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná, pouze lékařsky podložena). Součástí udělení zápočtu je splnění dvou testů. Testy obsahují 10 testových otázek s volenou odpovědí ze 3 možností ABC (vždy je pouze jedna možnost správně). Maximální počet bodů je 10, pro splnění zápočtu je nutné 50% a více bodů z obou testů současně. Testy budou sestaveny z otázek z technické části přednášek a cvičení.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet. Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu z otázek, která je složená z teoretické a praktické dílčí otázky (podotázky). Pokud student nezodpoví jednu podotázku, bude klasifikován známkou F. Zkoušející v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv doplňující další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Osnova přednášek:

[1] Princip CT, charakteristika jednotlivých systémů MDCT, CT s duální energií

[2] Indikace k vyšetření, příprava pacienta, použití kontrastních při vyšetření, možné nežádoucí reakce při použití kontrastních látek

[3] CT vyšetření hlavy a krku

[4] CT vyšetření srdce, plic a mediastina

[5] CT vyšetření orgánů břicha a pánve

[6] CT angiografie a intervence

[7] CT vyšetření osového skeletu, kloubů a končetin

[8] UZ princip vzniku UZ obrazu, rozlišovací schopnost, průnik UZ tkáněmi, A-mode, B- mode, M- mode, barevná Dopplerovská analýza,

[9] Základní komponenty UZ přístroje, druhy sond a jejich použití, záznam UZ vyšetření, příčiny vzniku artefak-tů.

[10] Shrnutí CT a UZ

Osnova cvičení:

CT - výukový videoprogram, rozbor technických parametrů, možnosti moderních zařízení CT z hlediska vybavení a příslušenství včetně SW, přehled zařízení na trhu, ukázka experimentální sady realizující CT princip.

UZ - základní seznámení s UZ diagnostickým zobrazovacím přístrojem, ilustrace zobrazovacích módů, technických parametrů, sond, ovládacích prvků, ukázka dopplerovských systémů.

Vyšetřovací protokoly pro jednotlivé části těla na CT.

UZ vyšetření jednotlivých orgánů a oblastí lidského těla.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Hozman, J., Roubík, K. Tomografické zobrazovací metody v lékařství - CT (česká verze). Výukový videoprogram (VHS, CDROM). Praha: AVTC ČVUT, 2002. Je k dispozici na https://download.cvut.cz/vyukova-videa-pro-fbmi/ (je vyžadována autorizace hlavním heslem ČVUT) .

[2] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[3] HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie: jak pracovat s ultrazvukovým diagnostickým přístrojem: praktická příručka s teoretickým úvodem pro stáž připravenou v rámci projektu: „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 69 s. ISBN 978-80-244-2895-6.

[4] CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

[5] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[6] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[7] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-720
Hozman J.
Krahula O.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:A-104
Rožánek M.
Krahula O.

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
místnost KL:B-720
Dřížďal T.
14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:A-121
Rožánek M.
Krahula O.

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. BT pro pal. péči a asis..
místnost KL:A-121
Hozman J.
16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. BT pro pal. péči a asis..
místnost KL:A-104
Hozman J.
16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. obraz. senzorů, ...
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2847906.html